بازرگانی انجام

پیدا کردن محصول

برای جستجو بخشی از نام محصول یا کد تعرفه را وارد کنید / برای نمایش تعرفه های بخشی از یک فصل خاص ارقام اولیه را وارد کنید مثلا 0101

ردیفکد تعرفهعنوانحقوق ورودیوضعیت تعرفهگروه کالایی مندرج در سامانه
11012910ـ ـ ـ اسب براي مسابقه26غیرفعال - ممنوع الورود4
21013000ـ الاغ5غیرفعال - ممنوع الورود4
31019000ـ ساير32غیرفعال - ممنوع الورود4
41031000ـ مولد نژاد خالص5غیرفعال - ممنوع الورود4
51039100ـ ـ به وزن كمتر از 50 كيلوگرم5غیرفعال - ممنوع الورود4
61039200ـ ـ به وزن 50 كيلوگرم يا بيشتر5غیرفعال - ممنوع الورود4
72031100ـ ـ لاشه يا شقه15غیرفعال - ممنوع الورود4
82031200ـ ـ‌ ژامبون. سردست و قطعات آن. با استخوان15غیرفعال - ممنوع الورود4
92031900ـ ـ ساير15غیرفعال - ممنوع الورود4
102032100ـ ـ لاشه يا شقه15غیرفعال - ممنوع الورود4
112032200ـ ـ ژامبون. سردست و قطعات آن. با استخوان15غیرفعال - ممنوع الورود4
122032900ـ ـ ساير15غیرفعال - ممنوع الورود4
132050000گوشت اسب. الاغ. قاطر يا استر. تازه. سرد كرده يا منجمد.40غیرفعال - ممنوع الورود4
142063000ـ از نوع خوك. تازه يا سردكرده5غیرفعال - ممنوع الورود4
152064100ـ ـ جگر5غیرفعال - ممنوع الورود4
162064900ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
172068000ـ ساير. تازه يا سردكرده40غیرفعال - ممنوع الورود4
182091000ـ از خوك‌ها 5غیرفعال - ممنوع الورود4
192099000ـ‌ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
202101100ـ‌ ـ ژامبون. سردست و قطعات آنها. به صورت با استخوان5غیرفعال - ممنوع الورود4
212101200ـ ـ سينه (با رگه‌هاي چربي چسبيده به گوشت) و قطعات آن5غیرفعال - ممنوع الورود4
222101900ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
232109100-- از ميمون40غیرفعال - ممنوع الورود4
243019200ـ ـ مارماهي (گونه Anguilla)26غیرفعال - ممنوع الورود4
253025100-- ماهي كاد 5غیرفعال - ممنوع الورود4
263027400ـ ـ مارماهي (Anguilla spp.)26غیرفعال - ممنوع الورود4
273028100ـ ـ‌ سگ‌ماهي و ساير كوسه‌ماهي‌ها 40غیرفعال - ممنوع الورود4
283028200ـ ـ سفره ماهي (Rajidae) 40غیرفعال - ممنوع الورود4
293028300ـ ـ ماهي نيش‌دندان (Dissostichus spp.)40غیرفعال - ممنوع الورود4
303032400ـ ـ گربه ماهي(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)55غیرفعال - ممنوع الورود4
313032600ـ ـ مارماهي (Anguilla spp)26غیرفعال - ممنوع الورود4
323038100ـ ـ سگ ماهي و انواع كوسه‌ها 26غیرفعال - ممنوع الورود4
333038200ـ ـ سفره ماهي (Rajidae) 55غیرفعال - ممنوع الورود4
343038300ـ ـ ماهي نيش دندان (Dissostichus spp.)26غیرفعال - ممنوع الورود4
353043200ـ ـ گربه‌‌ماهي(Pangasius spp.. sillurus spp.. clarias spp.. lctalurus spp.)55غیرفعال - ممنوع الورود4
363044700-- سگ ماهي و ساير کوسه­ها40غیرفعال - ممنوع الورود4
373044800-- پرتو ماهي­ها و چارگوش ماهي­ها (راجيدا) 40غیرفعال - ممنوع الورود4
383045500ـ ـ‌ ماهي نيش دندان (Dissostichus spp.)55غیرفعال - ممنوع الورود4
393045600-- سگ ماهي و ساير کوسه­ها40غیرفعال - ممنوع الورود4
403045700-- پرتو ماهي­ها و چارگوش ماهي­ها (راجيدا) 40غیرفعال - ممنوع الورود4
413046200ـ ـ گربه‌‌ماهي (Pangasius spp.. sillurus spp.. clarias spp.. lctalurus spp.)55غیرفعال - ممنوع الورود4
423049200ـ ـ ماهي نيش دندان 32غیرفعال - ممنوع الورود4
433049600ـ ـ سگ ماهي. ساير کوسه­ها40غیرفعال - ممنوع الورود4
443049700ـ ـ پرتوماهي­ها و چهارگوش ماهي­ها (راجيدا)40غیرفعال - ممنوع الورود4
453061100ـ ـ خرچنگ صخره‌اي و ساير خرچنگ‌هاي دريايي آب‌شيرين يا خاردار(گونه Palinurus. گونه Panulirus . گونه (Jasus20غیرفعال - ممنوع الورود4
463061200ـ ـ لابستر دريايي(گونه Homarus) 55غیرفعال - ممنوع الورود4
473061400ـ ـ خرچنگ دم‌كوتاه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
483061500ـ ـ لابستر نروژي (Nephrops norvegicus)55غیرفعال - ممنوع الورود4
493063100-- لابستر صخره­اي و ساير خرچنگ­هاي دريائي (گونه­هاي پالينوروس. گونه­هاي پانو ليروس. گونه­هاي ژاسوس)55غیرفعال - ممنوع الورود4
503063300-- خرچنگ­ها55غیرفعال - ممنوع الورود4
513069100-- لابستر صخره­اي و ساير خرچنگ هاي دريائي (گونه هاي پالينوروس. گونه هاي پانو ليروس . گونه هاي ژاسوس)55غیرفعال - ممنوع الورود4
523069200-- لابسترها (گونه­هاي­ هوماروس)32غیرفعال - ممنوع الورود4
533069300-- خرچنگ­ها55غیرفعال - ممنوع الورود4
543069400-- لابسترهاي نروژي (نفروپس نوروژي­کوس)55غیرفعال - ممنوع الورود4
554011000ـ ميزان مواد چرب آن از يك درصد وزني بيشتر نباشد. 32غیرفعال - ممنوع الورود4
564012000ـ ميزان مواد چرب آن بيش از يك درصد ولي از 6 درصد وزني بيشتر نباشد. 32غیرفعال - ممنوع الورود4
574014000ـ ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد.15غیرفعال - ممنوع الورود4
584015010ـ ـ ـ خامه شير15غیرفعال - ممنوع الورود4
594015090ـ ـ ـ شير15غیرفعال - ممنوع الورود4
604021090ـ ـ ـ ساير10غیرفعال - ممنوع الورود4
614022140--- شير خشک صنعتي از شير شتر40غیرفعال - ممنوع الورود4
624022190ـ ـ ـ ساير15غیرفعال - ممنوع الورود4
634022900ـ ـ ساير:40غیرفعال - ممنوع الورود4
644029110ـ ـ ـ خامه شير40غیرفعال - ممنوع الورود4
654029190ـ ـ ـ شير40غیرفعال - ممنوع الورود4
664029900ـ ـ‌ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
674031090ـ ـ ـ ساير32غیرفعال - ممنوع الورود4
684039090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
694051010ـ ـ ـ كره بسته‌بندي شده به صورت بسته‌هاي 500 گرمي و كمتر55غیرفعال - ممنوع الورود4
704052000ـ خميرهاي لبني براي ماليدن روي نان32غیرفعال - ممنوع الورود4
714061000- پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened). همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese). و كشك55غیرفعال - ممنوع الورود4
724062000ـ پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع55غیرفعال - ممنوع الورود4
734063000ـ پنير ذوب‌شده (Fondu) غير از رنده شده يا پودرشده55غیرفعال - ممنوع الورود4
744064000ـ پنير داراي رگه‌هاي كپك‌آبي رنگ (Blue-Veined cheese) و ساير پنيرهاي حاوي رگه‌ توليد شده از طريق ركفورت پني‌سيليوم (Penicillium roqueforti)55غیرفعال - ممنوع الورود4
754069000ـ ساير پنيرها55غیرفعال - ممنوع الورود4
764090000عسل طبيعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
775010000موي انسان. كار نشده. حتي شسته يا چربي گرفته‌شده. آخال موي انسان.55غیرفعال - ممنوع الورود4
785021000ـ موي خوك يا موي گراز و آخال آنها5غیرفعال - ممنوع الورود4
795029000ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
806031100ـ ـ گل‌هاي سرخ 55غیرفعال - ممنوع الورود4
816031200ـ ـ ميخك 55غیرفعال - ممنوع الورود4
826031300ـ ـ اركيده 55غیرفعال - ممنوع الورود4
836031400ـ ـ داوودي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
846031500ـ ـ سوسن55غیرفعال - ممنوع الورود4
856031910ـ ـ ـ گل‌هاي انتوريوم55غیرفعال - ممنوع الورود4
866031990ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
876039000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
886042010ـ ـ ـ برگ‌هاي زنبق55غیرفعال - ممنوع الورود4
896042020ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
906049000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
917019000ـ ساير 10غیرفعال - ممنوع الورود4
927020010--- گوجه فرنگي زراعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
937020020--- گوجه فرنگي گلخانه­اي55غیرفعال - ممنوع الورود4
947020030--- گوجه فرنگي گيلاسي (cherry)55غیرفعال - ممنوع الورود4
957031010--- پياز32غیرفعال - ممنوع الورود4
967031020--- موسير55غیرفعال - ممنوع الورود4
977032000ـ سير55غیرفعال - ممنوع الورود4
987039000ـ تره‌فرنگي و ساير سبزيجات سير گونه55غیرفعال - ممنوع الورود4
997041000ـ گل‌كلم و گل كلم بروكولي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
1007042000ـ كلم بروكسل 55غیرفعال - ممنوع الورود4
1017049000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
1027051100ـ ـ كاهو كروي (سالادي)55غیرفعال - ممنوع الورود4
1037051900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
1047052100ـ ـ كاسني سالادي (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum)55غیرفعال - ممنوع الورود4
1057052900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
1067061000ـ هويج و شلغم55غیرفعال - ممنوع الورود4
1077069000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
1087070000خيار و خيار ترشي. تازه يا سردكرده.55غیرفعال - ممنوع الورود4
1097081000ـ نخودفرنگي (Pisum sativum)55غیرفعال - ممنوع الورود4
1107082000ـ لوبيا (گونه Phaselous. گونه Vigna)55غیرفعال - ممنوع الورود4
1117089000ـ ساير سبزيجات غلافدار55غیرفعال - ممنوع الورود4
1127092000ـ مارچوبه40غیرفعال - ممنوع الورود4
1137093000ـ بادمجان55غیرفعال - ممنوع الورود4
1147094000ـ كرفس به­غير از كرفس غده‌دار55غیرفعال - ممنوع الورود4
1157095100ـ ـ قارچ‌ها از نوع آگاريكوس‌ (دکمه‌اي) 55غیرفعال - ممنوع الورود4
1167095910--- قارچ‌هاي دنبلان55غیرفعال - ممنوع الورود4
1177095990--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
1187096000ـ فلفل‌فرنگي از نوع (Capsicum) يا از نوع (Pimenta)55غیرفعال - ممنوع الورود4
1197097000ـ اسفناج. اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومي يا كوهي (Orache)55غیرفعال - ممنوع الورود4
1207099100ـ ـ آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد55غیرفعال - ممنوع الورود4
1217099200ـ ـ زيتون Squash55غیرفعال - ممنوع الورود4
1227099300ـ ـ كدوهاي حلوايي. كدو و كدوهاي مسمايي55غیرفعال - ممنوع الورود4
1237099900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
1247101000ـ سيب‌زميني55غیرفعال - ممنوع الورود4
1257102100ـ ـ ‌نخودفرنگي (Pisum sativum)55غیرفعال - ممنوع الورود4
1267102200ـ ـ لوبيا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna 55غیرفعال - ممنوع الورود4
1277102900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
1287103000ـ اسفناج. اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومي يا كوهي (Arroche)55غیرفعال - ممنوع الورود4
1297108000ـ ساير سبزيجات55غیرفعال - ممنوع الورود4
1307109000ـ مخلوط سبزيجات55غیرفعال - ممنوع الورود4
1317112000ـ زيتون 55غیرفعال - ممنوع الورود4
1327114000ـ خيار و خيارترشي (خيار ريز)55غیرفعال - ممنوع الورود4
1337115100ـ ـ قارچ از نوع آگاريكوس (دکمه‌اي)55غیرفعال - ممنوع الورود4
1347115910--- قارچ‌هاي دنبلان55غیرفعال - ممنوع الورود4
1357115990--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
1367119000ـ ساير سبزيجات. مخلوط سبزيجات55غیرفعال - ممنوع الورود4
1377122000ـ پياز 55غیرفعال - ممنوع الورود4
1387123100ـ ـ قارچ از نوع آگاريكوس (دکمه‌اي)40غیرفعال - ممنوع الورود4
1397123200-- قارچ سياه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهاي چين (گونه Auricularia)55غیرفعال - ممنوع الورود4
1407123300ـ ـ قارچ ژلاتيني طلايي يا نارنجي رنگ زمستان (گونه Tremella) 55غیرفعال - ممنوع الورود4
1417123910--- قارچ‌هاي دنبلان20غیرفعال - ممنوع الورود4
1427123990--- ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
1437129010ـ ـ ـ سير55غیرفعال - ممنوع الورود4
1447129090ـ ـ ـ ساير 55غیرفعال - ممنوع الورود4
1457136010--- بذر5غیرفعال - ممنوع الورود4
1467136090--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
1477139000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
1487141000ـ ريشه مانيوك (Cassava)55غیرفعال - ممنوع الورود4
1497142000ـ سيب‌زميني شيرين55غیرفعال - ممنوع الورود4
1507143000ـ سيب‌زميني هندي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
1517144000ـ‌ قلقاس 55غیرفعال - ممنوع الورود4
1527145000ـ يائوتيا55غیرفعال - ممنوع الورود4
1537149000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
1548012100ـ ـ با پوست40غیرفعال - ممنوع الورود4
1558012200ـ ـ بدون پوست40غیرفعال - ممنوع الورود4
1568013100ـ ـ با پوست40غیرفعال - ممنوع الورود4
1578013200ـ ـ بدون پوست40غیرفعال - ممنوع الورود4
1588021100ـ ـ درون غلاف سخت 40غیرفعال - ممنوع الورود4
1598021200ـ ـ‌ بدون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
1608022100ـ ـ‌ درون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
1618022200ـ ـ بدون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
1628023100ـ ـ درون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
1638023200ـ ـ بدون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
1648024100ـ ـ درون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
1658024200ـ ـ بدون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
1668025100ـ ـ درون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
1678025210ـ ـ ـ بدون پوست دوم55غیرفعال - ممنوع الورود4
1688025220ـ ـ ـ خلال مغز پسته55غیرفعال - ممنوع الورود4
1698025290ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
1708026100ـ ـ درون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
1718026200ـ ـ بدون غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
1728027000ـ گردوي کولا (گونه کولا) 55غیرفعال - ممنوع الورود4
1738028000ـ 'گردوي آرکا (Areca nuts)55غیرفعال - ممنوع الورود4
1748029000ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
1758041010ـ ـ ـ استعمران55غیرفعال - ممنوع الورود4
1768041015--- برحي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
1778041020ـ ـ ـ كبكاب55غیرفعال - ممنوع الورود4
1788041025--- رَبي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
1798041030ـ ـ ـ پياروم55غیرفعال - ممنوع الورود4
1808041035--- کلوته 55غیرفعال - ممنوع الورود4
1818041040ـ ـ ـ مضافتي55غیرفعال - ممنوع الورود4
1828041045--- خاصويي55غیرفعال - ممنوع الورود4
1838041050ـ ـ ـ شاهاني55غیرفعال - ممنوع الورود4
1848041060ـ ـ ـ زاهدي55غیرفعال - ممنوع الورود4
1858041090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
1868042010--- انجير خشک55غیرفعال - ممنوع الورود4
1878042020--- انجير تازه55غیرفعال - ممنوع الورود4
1888042090--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
1898044000ـ آواكادو40غیرفعال - ممنوع الورود4
1908045010--- گلابي هندي55غیرفعال - ممنوع الورود4
1918045030--- منگوتين55غیرفعال - ممنوع الورود4
1928052100ـ ـ نارنگي­ها (شامل تنجرين­ها وسان سوماک)10غیرفعال - ممنوع الورود4
1938052200ـ ـ کلمانتين­ها10غیرفعال - ممنوع الورود4
1948052900ـ ـ ساير10غیرفعال - ممنوع الورود4
1958054000ـ گريپ فروت. شامل Pomelos55غیرفعال - ممنوع الورود4
1968055010--- ليمو خشک55غیرفعال - ممنوع الورود4
1978055020--- ليمو ترش تازه55غیرفعال - ممنوع الورود4
1988055090--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
1998059000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
2008061000ـ تازه55غیرفعال - ممنوع الورود4
2018062010ـ ـ ـ مويز55غیرفعال - ممنوع الورود4
2028062020ـ ـ ـ تيزابي دانه‌دار55غیرفعال - ممنوع الورود4
2038062030ـ ـ ـ تيزابي بي‌دانه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
2048062040ـ ـ ـ آفتابي دانه‌دار55غیرفعال - ممنوع الورود4
2058062050ـ ـ ـ آفتابي بي‌دانه55غیرفعال - ممنوع الورود4
2068062060ـ ـ ـ انگوري بي‌دانه55غیرفعال - ممنوع الورود4
2078062070ـ ـ ـ كاشمري سبز بي‌دانه55غیرفعال - ممنوع الورود4
2088062080ـ ـ ـ كاشمري سبز دانه‌دار55غیرفعال - ممنوع الورود4
2098062090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
2108071100ـ ـ هندوانه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
2118071900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
2128072000ـ پاپايا55غیرفعال - ممنوع الورود4
2138081000ـ سيب10غیرفعال - ممنوع الورود4
2148083000ـ گلابي‌ها55غیرفعال - ممنوع الورود4
2158084000ـ به55غیرفعال - ممنوع الورود4
2168091000ـ زردآلو55غیرفعال - ممنوع الورود4
2178092100ـ ـ آلبالوهاي ترش 55غیرفعال - ممنوع الورود4
2188092900ـ ـ ساير 55غیرفعال - ممنوع الورود4
2198093000ـ هلو و همچنين شليل و شفتالو55غیرفعال - ممنوع الورود4
2208094000ـ آلو و گوجه55غیرفعال - ممنوع الورود4
2218101000ـ توت‌فرنگي55غیرفعال - ممنوع الورود4
2228102000ـ تمشك. توت‌كوهي. توت درختي و توت‌تمشكي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
2238103000ـ انگور فرنگي سياه. سفيد يا قرمز و انگور فرنگي خوشه‌اي40غیرفعال - ممنوع الورود4
2248104000ـ كران‌بري. زغال اخته و ساير ميوه‌ها از گونه واكينيوم 55غیرفعال - ممنوع الورود4
2258105000ـ كيوي55غیرفعال - ممنوع الورود4
2268106000ـ دوريان (ميوه درخت‌كلا يا قهوه سوداني)55غیرفعال - ممنوع الورود4
2278107000ـ خرمالوها 55غیرفعال - ممنوع الورود4
2288109010ـ ـ ـ انار55غیرفعال - ممنوع الورود4
2298109020ـ ـ ـ زرشك55غیرفعال - ممنوع الورود4
2308109030ـ ـ ـ عناب55غیرفعال - ممنوع الورود4
2318109035ـ ـ ـ سنجد 55غیرفعال - ممنوع الورود4
2328109040ـ ـ ـ زالزالک (وليک)55غیرفعال - ممنوع الورود4
2338109050ـ ـ ـ ميوه نسترن. ميوه پنج انگشت. ميوه آقطي (کشمش کولي). ميوه محلب. هندوانه ابوجهل. ميوه ناخنک55غیرفعال - ممنوع الورود4
2348109090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
2358111000ـ توت‌فرنگي55غیرفعال - ممنوع الورود4
2368112000ـ تمشك. توت سياه. توت. توت تمشكي. بي‌دانه و انگور فرنگي سياه. سفيد و قرمز55غیرفعال - ممنوع الورود4
2378119000ـ ساير 55غیرفعال - ممنوع الورود4
2388121000ـ گيلاس و آلبالو55غیرفعال - ممنوع الورود4
2398129000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
2408131000ـ زردآلو55غیرفعال - ممنوع الورود4
2418132000ـ آلو 55غیرفعال - ممنوع الورود4
2428133000ـ سيب 55غیرفعال - ممنوع الورود4
2438134000ـ ساير ميوه‌ها55غیرفعال - ممنوع الورود4
2448135000ـ مخلوط‌هاي ميوه‌هاي سخت پوست يا مخلوط ميوه‌هاي خشك كرده اين فصل55غیرفعال - ممنوع الورود4
2458140000پوست مركبات يا پوست خربزه و همانند (ازجمله پوست هندوانه). تازه. يخ‌زده. خشك ‌كرده. عرضه ‌شده در آب‌نمك. در آب گوگردي يا در ساير محلول‌هاي محافظت كننده موقت.55غیرفعال - ممنوع الورود4
2469011110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن يک کيلوگرم و کمتر20غیرفعال - ممنوع الورود4
2479011210ـ ـ ـ دربسته‌بندي آماده براي خرده­فروشي به وزن يک کيلوگرم و کمتر32غیرفعال - ممنوع الورود4
2489012110ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به وزن يک کيلوگرم وکمتر به استثناي کپسول قهوه مخصوص دستگاه قهوه ساز32غیرفعال - ممنوع الورود4
2499012210ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به وزن يک کيلوگرم وکمتر به استثناي کپسول قهوه مخصوص دستگاه قهوه ساز32غیرفعال - ممنوع الورود4
2509019010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن يک کيلوگرم و کمتر32غیرفعال - ممنوع الورود4
2519021000ـ چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بسته‌هاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد.20غیرفعال - ممنوع الورود4
2529023010ـ ـ ـ چاي كيسه‌اي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
2539023020--- انواع چاي20غیرفعال - ممنوع الورود4
2549030010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55غیرفعال - ممنوع الورود4
2559102010- - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در بسته­بندي کمتر از ده گرم55غیرفعال - ممنوع الورود4
2569102020ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته­بندي کمتر از ده گرم55غیرفعال - ممنوع الورود4
2579102030- - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در بسته­بندي 10-30 گرم55غیرفعال - ممنوع الورود4
2589102040ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته­بندي 10-30 گرم55غیرفعال - ممنوع الورود4
2599102090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
26010011900-- ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
26110019910--- گندم دامي10غیرفعال - ممنوع الورود4
26210019920--- گندم معمولي10غیرفعال - ممنوع الورود4
26310019990--- ساير10غیرفعال - ممنوع الورود4
26411010000آرد‌گندم يا آرد مخلوط‌گندم و چاودار.55غیرفعال - ممنوع الورود4
26511029010ـ ـ ـ آرد برنج55غیرفعال - ممنوع الورود4
26611029090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
26711031100ـ ـ از گندم26غیرفعال - ممنوع الورود4
26811031900ـ ـ ساير 55غیرفعال - ممنوع الورود4
26911032000ـ به هم فشرده به صورت حبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
27011041900ـ ـ از ساير غلات55غیرفعال - ممنوع الورود4
27111042900ـ ـ از ساير غلات55غیرفعال - ممنوع الورود4
27211043000ـ جوانه غلات.كامل. پهن شده. فلس‌شده يا آسياب‌شده55غیرفعال - ممنوع الورود4
27311051000ـ آرد. زبره و پودر55غیرفعال - ممنوع الورود4
27411061000ـ از سبزيجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 07 55غیرفعال - ممنوع الورود4
27511062000ـ از ساگو يا از ريشه‌ها يا غده‌هاي زير خاكي شماره 14 0755غیرفعال - ممنوع الورود4
27611081100ـ ـ نشاسته گندم55غیرفعال - ممنوع الورود4
27711081290ـ ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
27811081300ـ ـ فكول سيب‌زميني55غیرفعال - ممنوع الورود4
27911081400ـ ـ فكول مانيوك (آرد ريشه مانيوك Cassava)55غیرفعال - ممنوع الورود4
28011081900ـ ـ ساير نشاسته‌ها و فكول‌ها 55غیرفعال - ممنوع الورود4
28111090000گلوتن گندم. حتي خشك‌كرده20غیرفعال - ممنوع الورود4
28212079100ـ ـ دانه خشخاش55غیرفعال - ممنوع الورود4
28312089020ـ ـ ـ آرد دانه خشخاش55غیرفعال - ممنوع الورود4
28412089090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
28512113000ـ برگ كوكا15غیرفعال - ممنوع الورود4
28612114000ـ كاه خشخاش15غیرفعال - ممنوع الورود4
28713021100ـ ـ ترياك55غیرفعال - ممنوع الورود4
28813021200ـ ـ از شيرين‌بيان10غیرفعال - ممنوع الورود4
28915011000ـ روغن خوك 5غیرفعال - ممنوع الورود4
29015012000ـ ‌ساير چربي خوك5غیرفعال - ممنوع الورود4
29115019000ـ ساير 5غیرفعال - ممنوع الورود4
29215021090ـ ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
29315029090--- ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
29415060000ساير چربي‌ها و روغن‌هاي حيواني و اجزاي آنها. حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.5غیرفعال - ممنوع الورود4
29515079000ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
29615091010ـ ـ ـ با بسته­بندي سه ليتر و کمتر55غیرفعال - ممنوع الورود4
29715099000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
29815100000ساير روغن‌ها و اجزاي آنها كه منحصراً از زيتون به دست مي‌آيد. حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته و مخلوط اين روغن‌ها يا اجزاي آنها با روغن‌ها يا اجزاي روغن‌هاي مشمول شماره 09 15.55غیرفعال - ممنوع الورود4
29915119090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
30015121900ـ ـ ساير 55غیرفعال - ممنوع الورود4
30115122900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
30215131910ـ ـ ـ در بسته‌بندي‌هاي خرده‌فروشي55غیرفعال - ممنوع الورود4
30315132990ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
30415141900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
30515149900ـ ـ ساير10غیرفعال - ممنوع الورود4
30615152900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
30715161000ـ چربي‌ها و روغن‌هاي حيواني و اجزاي آنها20غیرفعال - ممنوع الورود4
30815179010ـ ـ ـ روغن خوك بدلي5غیرفعال - ممنوع الورود4
30915220000دگراها (Degras). تفاله‌هاي حاصل از عمل آوردن اجسام چرب يا موم‌هاي حيواني يا نباتي. 5غیرفعال - ممنوع الورود4
31016021090ـ ـ‌ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
31116022000ـ از جگر حيوانات40غیرفعال - ممنوع الورود4
31216023100ـ ـ‌ از بوقلمون 40غیرفعال - ممنوع الورود4
31316023200ـ ـ مرغان خانگي (Gallus domesticus)40غیرفعال - ممنوع الورود4
31416023900ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
31516024100ـ ـ ژامبون و قطعات آن5غیرفعال - ممنوع الورود4
31616024200ـ ـ سردست و قطعات آن5غیرفعال - ممنوع الورود4
31716024900ـ ـ ساير و همچنين مخلوط‌ها5غیرفعال - ممنوع الورود4
31816025000ـ از نوع گاو40غیرفعال - ممنوع الورود4
31916029000ـ ساير. همچنين فرآورده‌هاي خون حيوانات40غیرفعال - ممنوع الورود4
32016030000عصاره و شيره گوشت. ماهي يا قشرداران. صدف‌داران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات40غیرفعال - ممنوع الورود4
32116041100ـ ـ ماهي آزاد (Salmon)40غیرفعال - ممنوع الورود4
32216041200ـ ـ شاه ماهي (Herrings)55غیرفعال - ممنوع الورود4
32316041300ـ ـ ماهي ساردين. ساردين كوچك55غیرفعال - ممنوع الورود4
32416041400ـ ـ ماهي تن. ‌ليستائو (Listaos) و بونيت ( گونه Sarda )40غیرفعال - ممنوع الورود4
32516041500ـ ـ‌ ماهي مكرل (Mackerel)40غیرفعال - ممنوع الورود4
32616041600ـ ـ‌ ماهي كولي. آنچوي (Anchois)55غیرفعال - ممنوع الورود4
32716041700ـ ـ مارماهي‌ها 55غیرفعال - ممنوع الورود4
32816041800ـ ـ باله­هاي کوسه40غیرفعال - ممنوع الورود4
32916041900ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
33016042000ـ ساير ماهي آماده 55غیرفعال - ممنوع الورود4
33116043100ـ ـ خاويار 55غیرفعال - ممنوع الورود4
33216043200ـ ـ بدل خاويار 55غیرفعال - ممنوع الورود4
33316051000ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab)55غیرفعال - ممنوع الورود4
33416052100ـ ـ در ظرف غيرقابل نفوذ در برابر هوا نباشد55غیرفعال - ممنوع الورود4
33516052900ـ ـ ساير 55غیرفعال - ممنوع الورود4
33616053000ـ لابستر دريايي (Lobster)55غیرفعال - ممنوع الورود4
33716054000ـ ساير قشرداران 55غیرفعال - ممنوع الورود4
33816055100ـ ـ صدف خوراكي oysters55غیرفعال - ممنوع الورود4
33916055200ـ ـ گوش‌ماهي. شامل گوش‌ماهي‌هاي ماده 55غیرفعال - ممنوع الورود4
34016055300ـ ـ صدف دوكفه‌اي55غیرفعال - ممنوع الورود4
34116055400ـ ـ ماهي نرم‌تن و ماهي مركب 55غیرفعال - ممنوع الورود4
34216055500ـ ـ هشت پا 55غیرفعال - ممنوع الورود4
34316055600ـ ـ گوشت صدف 55غیرفعال - ممنوع الورود4
34416055700ـ ـ حلزون صدف خوراكي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
34516055800ـ ـ حلزون‌ها. به‌غير از حلزون دريايي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
34616055900ـ ـ ساير 55غیرفعال - ممنوع الورود4
34716056100ـ ـ خيار دريايي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
34816056200ـ ـ توتياي دريايي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
34916056300ـ ـ عروس دريايي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
35016056900-- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
35117019100ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌يا رنگ‌كننده اضافه‌شده55غیرفعال - ممنوع الورود4
35217019900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
35317022000ـ قند و شربت درخت افرا32غیرفعال - ممنوع الورود4
35417023010ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز 20غیرفعال - ممنوع الورود4
35517024000ـ گلوكز و شربت گلوكز. كه به حالت خشك داراي 20 درصد تا كمتر از 50 درصد وزني فروكتوز باشد. به­استثناي ساكارز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس)20غیرفعال - ممنوع الورود4
35617026000ـ ساير فروكتوز و شربت فروكتوز كه به حالت خشك داراي بيش از 50 درصد وزني فروكتوز باشد. به­استثناي ساكارز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس)(Invert sugar)15غیرفعال - ممنوع الورود4
35717041000ـ آدامس (Chewing-gum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 55غیرفعال - ممنوع الورود4
35817049010--- سوهان55غیرفعال - ممنوع الورود4
35917049020--- گز55غیرفعال - ممنوع الورود4
36017049090--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
36118050010ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندي‌هاي كمتر از ده كيلوگرم15غیرفعال - ممنوع الورود4
36218061000ـ پودر كاكائو حاوي قند يا شكر يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوه شده به آن40غیرفعال - ممنوع الورود4
36318062000ـ ساير فرآورده‌ها به صورت بلوك (Block). تخته (Slab). قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم. يا به حالت مايع. خمير. پودر. دانه‌ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته‌بندي‌هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از 2 كيلوگرم باشد.32غیرفعال - ممنوع الورود4
36418063100ـ ـ پر شده (Filled)55غیرفعال - ممنوع الورود4
36518063200ـ ـ پرنشده.55غیرفعال - ممنوع الورود4
36618069000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
36719012000ـ مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي. نان شيريني‌سازي يا بيسكويت‌سازي شماره 05 1920غیرفعال - ممنوع الورود4
36819021100ـ ـ حاوي تخم‌مرغ55غیرفعال - ممنوع الورود4
36919021900ـ ـ ساير:55غیرفعال - ممنوع الورود4
37019022000ـ خميرهاي غذايي پر شده ( حتي پخته شده يا آماده شده به نحوي ديگر)55غیرفعال - ممنوع الورود4
37119023000ـ ساير خميرهاي غذايي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
37219024000ـ كوسكوس55غیرفعال - ممنوع الورود4
37319041000ـ فرآورده‌هاي غلات كه با عمل پف‌كردن يا تفت دادن به دست آمده باشد.55غیرفعال - ممنوع الورود4
37419042000ـ فرآورده‌هاي غذايي حاصل از برگه غلات تفت داده نشده يا از مخلوط برگه‌هاي غلات تفت داده نشده و برگه‌هاي غلات تفت داده شده يا غلات پف كرده.55غیرفعال - ممنوع الورود4
37519043000ـ خرده گندم برشته 55غیرفعال - ممنوع الورود4
37619049000ـ ساير 55غیرفعال - ممنوع الورود4
37719051000ـ نان خشك و ترد (Crispbread). موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot)55غیرفعال - ممنوع الورود4
37819052000ـ نان زنجبيلي و همانند55غیرفعال - ممنوع الورود4
37919053100ـ ـ بيسكوئيت‌هايي كه به آنها مواد شيرين‌كننده افزوده‌اند55غیرفعال - ممنوع الورود4
38019053200ـ ـ وافل‌ها و ويفرها55غیرفعال - ممنوع الورود4
38119054000ـ نان سوخاري (Rusks). نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه55غیرفعال - ممنوع الورود4
38219059090ـ ـ‌ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
38320011000ـ خيار و خيار ريز (خيار ترشي)40غیرفعال - ممنوع الورود4
38420019000ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
38520021000ـ گوجه فرنگي. كامل يا به صورت قطعه قطعه55غیرفعال - ممنوع الورود4
38620029010ـ ـ ـ رب گوجه‌فرنگي55غیرفعال - ممنوع الورود4
38720029090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
38820031000ـ قارچ از گونه آگاريكوس (دکمه‌اي)40غیرفعال - ممنوع الورود4
38920039010--- قارچ‌هاي دنبلان40غیرفعال - ممنوع الورود4
39020039090--- ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
39120041000ـ سيب‌زميني 40غیرفعال - ممنوع الورود4
39220049000ـ ساير سبزيجات و مخلوط‌هاي آنها 40غیرفعال - ممنوع الورود4
39320051000ـ سبزيجات هموژنيزه40غیرفعال - ممنوع الورود4
39420052000ـ سيب‌زميني 40غیرفعال - ممنوع الورود4
39520054000ـ نخود فرنگي (Pisum sativum) 40غیرفعال - ممنوع الورود4
39620055100ـ ـ لوبيا به صورت دانه 40غیرفعال - ممنوع الورود4
39720055900ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
39820056000ـ مارچوبه40غیرفعال - ممنوع الورود4
39920057000ـ زيتون55غیرفعال - ممنوع الورود4
40020059100ـ ـ جوانه بامبو 40غیرفعال - ممنوع الورود4
40120059900ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
40220060000سبزيجات. ميوه.ميوه‌هاي سخت پوست. پوست ميوه. و ساير اجزاي نباتات.محفوظ شده در قند (آب گرفته شده. براق شده يا متبلور).40غیرفعال - ممنوع الورود4
40320081100ـ ـ بادام زميني40غیرفعال - ممنوع الورود4
40420081900ـ ـ ساير. همچنين مخلوط‌ها40غیرفعال - ممنوع الورود4
40520083090ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
40620084010---در ظرفي که حداقل سه کيلوگرم گنجايش داشته باشد.40غیرفعال - ممنوع الورود4
40720084090ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
40820085010---در ظرفي که حداقل سه کيلوگرم گنجايش داشته باشد.40غیرفعال - ممنوع الورود4
40920085090ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
41020086010---در ظرفي که حداقل سه کيلوگرم گنجايش داشته باشد.40غیرفعال - ممنوع الورود4
41120086090ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
41220087090ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
41320088010---در ظرفي که حداقل سه کيلوگرم گنجايش داشته باشد.40غیرفعال - ممنوع الورود4
41420088090ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
41520089100ـ ـ مغز نخل (Palm heart)40غیرفعال - ممنوع الورود4
41620089300-- قره قاط‌ها (vaccinium macrocarpon. vaccinium oxycoccos. vaccinium vitis – idaea) 40غیرفعال - ممنوع الورود4
41720089710---در ظرفي که حداقل سه کيلوگرم گنجايش داشته باشد.40غیرفعال - ممنوع الورود4
41820089790ـ ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
41920089930ـ ـ ـ ساير ميوه­ها در ظرفي که حداقل10 کيلوگرم گنجايش داشته باشد40غیرفعال - ممنوع الورود4
42020089990ـ ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
42120091200ـ ـ يخ نزده. با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند55غیرفعال - ممنوع الورود4
42220092100ـ‌ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند55غیرفعال - ممنوع الورود4
42320093100ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند55غیرفعال - ممنوع الورود4
42420094100ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند55غیرفعال - ممنوع الورود4
42520095000ـ آب گوجه‌فرنگي55غیرفعال - ممنوع الورود4
42620096100ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 30 تجاوز نكند55غیرفعال - ممنوع الورود4
42720096900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
42820097100ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند55غیرفعال - ممنوع الورود4
42920097900ـ ـ ‌ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
43020098100ـ ـ آب قره‌قاط55غیرفعال - ممنوع الورود4
43120099000ـ مخلوط‌هاي آب‌ميوه و سبزيجات55غیرفعال - ممنوع الورود4
43221011200ـ ـ فرآورده‌ها براساس عصاره‌ها. اسانس‌ها يا تغليظ شده‌ها يا براساس قهوه15غیرفعال - ممنوع الورود4
43321013000ـ كاسني بو داده و ساير بدل قهوه‌هاي بوداده و عصاره‌ها. اسانس‌ها و تغليظ شده آنها10غیرفعال - ممنوع الورود4
43421023000‌ـ بيكينگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders).15غیرفعال - ممنوع الورود4
43521031000ـ سس سويا40غیرفعال - ممنوع الورود4
43621032000ـ كچاپ گوجه‌فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سس‌هاي گوجه فرنگي55غیرفعال - ممنوع الورود4
43721039000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
43821050000بستني و ساير شربت‌هاي يخ‌زده (Edible ice). حتي داراي كاكائو.55غیرفعال - ممنوع الورود4
43921061030ـ ـ‌ ـ شير لاكتومي5غیرفعال - ممنوع الورود4
44021069040ـ ـ‌ ـ ژل كيك20غیرفعال - ممنوع الورود4
44121069085ـ ـ‌ ـ آدامس بدون قند40غیرفعال - ممنوع الورود4
44222011000ـ آب‌معدني و آب گازدار شده55غیرفعال - ممنوع الورود4
44322019000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
44422021000ـ آب. همچنين آب‌هاي معدني و آب‌هاي گازدار شده كه به آنها قند يا ساير مواد شيرين‌كننده يا خوشبوكننده اضافه شده باشد55غیرفعال - ممنوع الورود4
44522029100-- آبجوي غيرالکلي55غیرفعال - ممنوع الورود4
44622029990--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
44722030000آبجو تهيه شده از مالت5غیرفعال - ممنوع الورود4
44822041000ـ شراب كف‌دار5غیرفعال - ممنوع الورود4
44922042100ـ ـ در ظروفي با گنجايش 2 ليتر يا كمتر5غیرفعال - ممنوع الورود4
45022042200ـ ـ در ظرف بيشتر از 2 ليتر تا 10 ليتر5غیرفعال - ممنوع الورود4
45122042900ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
45222043000ـ ساير آب‌انگورهاي تازه (Grape must)5غیرفعال - ممنوع الورود4
45322051000ـ در ظروفي با گنجايش 2 ليتر يا كمتر5غیرفعال - ممنوع الورود4
45422059000ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
45522060000ساير نوشابه‌هاي‌تخميرشده (مثلاً: شراب‌ سيب (Cidre). شراب گلابي (Perry). شراب عسل (Mead). شراب برنج (Sake). مخلوط نوشابه‌هاي‌ تخميرشده و مخلوط نوشابه‌هاي تخمير شده و مخلوط نوشابه‌هاي غيرالكلي. كه در جاي ديگري گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.5غیرفعال - ممنوع الورود4
45622072000ـ الكل اتيليك و ساير عرق‌ها. تقليب شده.به هر ميزان 55غیرفعال - ممنوع الورود4
45722082000ـ عرق حاصل از تقطير شراب انگور يا تفاله انگور5غیرفعال - ممنوع الورود4
45822083000ـ ويسكي5غیرفعال - ممنوع الورود4
45922084000ـ رم (Rum) (نوشيدني الكلي كه از نيشكر. شيره قند و غيره مي‌گيرند) و ساير مشروبات الكلي (Spirits) حاصل از تقطير فرآوردهاي تخمير شده نيشكر5غیرفعال - ممنوع الورود4
46022085000ـ نوشابه‌هاي الكل‌دار موسوم به جين (Gin) و عرق سرو كوهي (Geneva)5غیرفعال - ممنوع الورود4
46122086000ـ ودكا5غیرفعال - ممنوع الورود4
46222087000ـ ليكورها و كورديال‌ها5غیرفعال - ممنوع الورود4
46322089000ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
46422090010ـ ـ‌ ـ سرکه بالزاميک با بسته­بندي 5 ليتر و کمتر15غیرفعال - ممنوع الورود4
46522090090ـ ـ‌ ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
46623033000ـ تفاله و آخال آبجوسازي يا تقطير5غیرفعال - ممنوع الورود4
46723069090ـ ـ ـ ساير10غیرفعال - ممنوع الورود4
46823070000لِرد و دُرد شراب. تارتر خام (Argol).55غیرفعال - ممنوع الورود4
46923070010---تارتر خام (ARGOL)55غیرفعال - ممنوع الورود4
47023070090---ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
47123080010---تفاله (پوست و دانه) حاصل از فرآوري گوجه فرنگي5غیرفعال - ممنوع الورود4
47223080090--ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
47323091000ـ غذا براي سگ يا گربه. بسته‌بندي شده بـــراي خرده فروشي5غیرفعال - ممنوع الورود4
47424021000‌ـ سيگار برگ (از جمله سيگارهاي برگ نوك بريده) و سيگاريلو. حاوي توتون 26غیرفعال - ممنوع الورود4
47525010010ـ ـ‌ ـ نمك معمولي (از جمله نمك آماده براي سر سفره و نمك تقليب شده)5غیرفعال - ممنوع الورود4
47625084010ـ ـ ـ خاك رس رنگ زدا و گل سرشور5غیرفعال - ممنوع الورود4
47725131000ـ سنگ پا 5غیرفعال - ممنوع الورود4
47825132010ـ ـ‌ ـ كار نشده يا به صورت قطعات نامنظم5غیرفعال - ممنوع الورود4
47925140000سنگ لوح. حتي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر. به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مستطيل.26غیرفعال - ممنوع الورود4
48025151110ـ ـ‌ ـ مرمر5غیرفعال - ممنوع الورود4
48125151120ـ ـ‌ ـ تراورتن5غیرفعال - ممنوع الورود4
48225151190ـ ـ‌ ـ مرمريت5غیرفعال - ممنوع الورود4
48325151200ـ ـ فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر. به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل5غیرفعال - ممنوع الورود4
48425152000ـ سنگ‌هاي اكوسين و ساير سنگ‌هاي آهكي براي تراش يا ساختمان. سنگ رخام (Alabaster)5غیرفعال - ممنوع الورود4
48525161200ـ ـ فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل:20غیرفعال - ممنوع الورود4
48625162000ـ ماسه سنگ (Sandstone)5غیرفعال - ممنوع الورود4
48725169000ـ ساير سنگ‌هاي تراش يا ساختمان5غیرفعال - ممنوع الورود4
48825171010ـ ـ‌ ـ قلوه سنگ. ريگ. ريگ‌هاي صاف و سنگ‌هاي چخماق10غیرفعال - ممنوع الورود4
48925171020ـ ـ‌ ـ دولوميت خرد شده يا شکسته شده5غیرفعال - ممنوع الورود4
49025171090ـ ـ‌ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
49125174100ـ ـ از مرمر10غیرفعال - ممنوع الورود4
49225174900ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
49325182000ـ دولوميت تكليس شده يا تفته شده 5غیرفعال - ممنوع الورود4
49425201000ـ سنگ گچ. انيدريت5غیرفعال - ممنوع الورود4
49525202000ـ گچ15غیرفعال - ممنوع الورود4
49625210000گدازه سنگ آهک (limestone flux). سنگ آهک و ساير سنگ­هاي آهکي از نوع مورد استفاده در ساخت آهک يا سيمان.5غیرفعال - ممنوع الورود4
49725231000ـ کلينکر سيمان5غیرفعال - ممنوع الورود4
49825232100ـ ـ سيمان سفيد. حتي رنگ شده به طور مصنوعي5غیرفعال - ممنوع الورود4
49925232900ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
50025239010ـ ـ‌ ـ سيمان كوره بلند5غیرفعال - ممنوع الورود4
50125239020ـ ـ‌ ـ سيمان پوزولاني (Pozzolanic Cement)5غیرفعال - ممنوع الورود4
50225239090ـ ـ‌ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
50326011110ـ ـ ـ سنگ آهن هماتيت دانه‌بندي با خلوص آهن40 تا 60 درصد 5غیرفعال - ممنوع الورود4
50426011120ـ ـ ـ سنگ آهن هماتيت دانه‌بندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا5غیرفعال - ممنوع الورود4
50526011130ـ ـ ـ سنگ آهن مگنتيت دانه‌بندي با خلوص آهن40 تا 60 درصد5غیرفعال - ممنوع الورود4
50626011140ـ ـ ـ سنگ آهن مگنتيت دانه‌بندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا5غیرفعال - ممنوع الورود4
50726011150ـ ـ ـ کنسانتره آهن5غیرفعال - ممنوع الورود4
50826011190ـ ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
50926012000ـ پيريت آهن تفته (خاكستر پيريت)5غیرفعال - ممنوع الورود4
51026100010ـ ـ ـ سنگ كروم5غیرفعال - ممنوع الورود4
51126211000ـ خاكستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداري‌ها5غیرفعال - ممنوع الورود4
51226219000ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
51333019011ـ ـ ـ ـ گلاب استحصالي از گل محمدي55غیرفعال - ممنوع الورود4
51433019012ـ ـ ـ ـ ساير عرقيات سنتي55غیرفعال - ممنوع الورود4
51533019019ـ ـ ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
51633041010ـ ـ ـ در بسته­بندي آماده براي خرده­فروشي26غیرفعال - ممنوع الورود4
51733041090ـ ـ ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
51833042010ـ ـ ـ مغز مداد آرايشي10غیرفعال - ممنوع الورود4
51933042020ـ ـ ـ در بسته­بندي آماده براي خرده­فروشي26غیرفعال - ممنوع الورود4
52033042090ـ ـ ـ ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
52133043010ـ ـ ـ در بسته­بندي آماده براي خرده­فروشي26غیرفعال - ممنوع الورود4
52233043090ـ ـ ـ ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
52333049110ـ ـ ـ در بسته­بندي آماده براي خرده­فروشي26غیرفعال - ممنوع الورود4
52433049190ـ ـ ـ ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
52733049990ـ ـ ـ ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
52833052000ـ فرآورده‌ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو26غیرفعال - ممنوع الورود4
52933053000ـ فيكساتور مو (Hair lacquer)26غیرفعال - ممنوع الورود4
53033071010--- در بسته بندي آماده براي خرده فروشي26غیرفعال - ممنوع الورود4
53133071090--- ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
53233073000ـ املاح معطر و ساير فرآورده‌ها براي استحمام26غیرفعال - ممنوع الورود4
53333074100ـ ـ عود (Agarbatti) و ساير فرآورده‌هاي معطركننده كه با سوختن عمل مي‌كنند26غیرفعال - ممنوع الورود4
53433074900ـ ـ ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
53533079020ـ ـ ـ دستمال مرطوب بهداشتي و آرايشي32غیرفعال - ممنوع الورود4
53633079030ـ ـ ـ موم موبر5غیرفعال - ممنوع الورود4
53733079090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
53834011110ـ ـ ـ صابون حمام و دستشويي26غیرفعال - ممنوع الورود4
53934011120ـ ـ ـ صابون گلسيرينه26غیرفعال - ممنوع الورود4
54034011130ـ ـ ـ صابون بچه26غیرفعال - ممنوع الورود4
54134011150ـ ـ ـ صابون رختشويي26غیرفعال - ممنوع الورود4
54234011190ـ ـ ـ ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
54334011900ـ ـ ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
54434012010ـ ـ ـ مايع 26غیرفعال - ممنوع الورود4
54534012040ـ ـ ـ پودر26غیرفعال - ممنوع الورود4
54634012090ـ ـ ـ ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
54734022010ـ ـ ـ دترجنت قالبي. پودر. مايع. گرانول. قرص. ژل. كنسانتره و ساير فراورده‌هاي همانند با بسته‌بندي حداکثر 5 كيلوگرم و مناسب براي شست و شوي دستي 40غیرفعال - ممنوع الورود4
54834029010ـ ـ ـ پودر. مايع. گرانول. قرص. ژل. کنسانتره و ساير فرآورده­هاي همانند. در بسته‌بندي بيشتر از 5 كيلوگرم مناسب براي شست و شو يا پاکيزگي دستي و ماشيني10غیرفعال - ممنوع الورود4
54934060000انواع شمع و اشياي همانند.40غیرفعال - ممنوع الورود4
55038089121---- خانگي55غیرفعال - ممنوع الورود4
55138251000ـ زباله شهرداري‌ها55غیرفعال - ممنوع الورود4
55238252000ـ گل و لاي فاضلاب55غیرفعال - ممنوع الورود4
55338253000ـ ضايعات كلينيكي55غیرفعال - ممنوع الورود4
55438254100ـ ـ‌ هالوژنه55غیرفعال - ممنوع الورود4
55538254900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
55638255000ـ ضايعات محلول‌ها حاصل از شست و شوي سطح فلزات. ضايعات مايعات هيدروليكي. ضايعات مايعات ترمز و مايعات ضديخ55غیرفعال - ممنوع الورود4
55738256100ـ ـ ‌عمدتاً حاوي اجزاي تشكيل‌دهنده آلي55غیرفعال - ممنوع الورود4
55838256900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
55938259000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
56039181010--- چمن مصنوعي40غیرفعال - ممنوع الورود4
56139189010--- چمن مصنوعي40غیرفعال - ممنوع الورود4
56239221000ـ وان. دوش. ظرفشويي و دستشويي40غیرفعال - ممنوع الورود4
56339222000ـ نشستگاه و سرپوش لگن مستراح32غیرفعال - ممنوع الورود4
56439241010ـ ـ ـ ظروف ملامين55غیرفعال - ممنوع الورود4
56539241090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
56639249000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
56739252000ـ در. پنجره و چارچوب‌ آنها و آستانه در 55غیرفعال - ممنوع الورود4
56839253000ـ پشت دري و پشت پنجره‌اي. پرده ( از جمله پرده كركره) و اشياي همانند و اجزاء و ملحقات آنها55غیرفعال - ممنوع الورود4
56939261000ـ لوازم براي دفتر كار و مدارس55غیرفعال - ممنوع الورود4
57039264000ـ مجسمه‌هاي كوچك و ساير اشياي تزئيني55غیرفعال - ممنوع الورود4
57140151910ـ ـ ـ خانگي55غیرفعال - ممنوع الورود4
57240169100ـ ـ كف‌پوش و پادري40غیرفعال - ممنوع الورود4
57340169510--- اشيا قابل باد کردن جهت قطعات. ماشين آلات و تجهيزات26غیرفعال - ممنوع الورود4
57440169590--- ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
57541021000ـ با پشم5غیرفعال - ممنوع الورود4
57641022100ـ ـ‌ اسيدشويي شده (پيكله)5غیرفعال - ممنوع الورود4
57741022900ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
57841032000ـ از نوع خزندگان 5غیرفعال - ممنوع الورود4
57941033000ـ از نوع خوك 55غیرفعال - ممنوع الورود4
58041039000ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
58141051000ـ به حالت مرطوب (از جمله wet-blue)5غیرفعال - ممنوع الورود4
58241053000ـ به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ‌آميزي نشده (Crust) 5غیرفعال - ممنوع الورود4
58341063100ـ ـ به حالت مرطوب (ازجمله wet-blue)40غیرفعال - ممنوع الورود4
58441063200ـ ـ به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ‌آميزي نشده) (Crust)40غیرفعال - ممنوع الورود4
58541064000ـ از نوع خزندگان32غیرفعال - ممنوع الورود4
58641069100ـ ـ‌ به حالت مرطوب (از جمله wet-blue))32غیرفعال - ممنوع الورود4
58741069200ـ ـ به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگ‌آميزي نشده) (Crust)32غیرفعال - ممنوع الورود4
58841132000ـ از نوع خوك55غیرفعال - ممنوع الورود4
58941133000ـ ازنوع خزندگان15غیرفعال - ممنوع الورود4
59041139000ـ ساير15غیرفعال - ممنوع الورود4
59141152000ـ دم قيچي و ساير آخال از چرم يا از پوست آماده يا از چرم دوباره ساخته شده. نامناسب براي ساخت اشياي چرمي. گرد. پودر و آرد چرم32غیرفعال - ممنوع الورود4
59242010000اشياي زين و برگ‌سازي براي هر نوع حيوان(همچنين مال‌بند. قلاده. زانوبند. پوزه‌بند. روپوش زين. خورجين. جل سگ و اشياي همانند). از هرماده.40غیرفعال - ممنوع الورود4
59342021110--- کيف دست‌‌ساز55غیرفعال - ممنوع الورود4
59442021190--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
59542021200ـ ـ با سطح خارجي از مواد پلاستيكي يا مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
59642021900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
59742022110--- کيف دستي دست ساز55غیرفعال - ممنوع الورود4
59842022190--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
59942022210ـ ـ ـ جاجيم55غیرفعال - ممنوع الورود4
60042022220ـ ـ ـ از نمد55غیرفعال - ممنوع الورود4
60142022230ـ ـ ـ قلمكار55غیرفعال - ممنوع الورود4
60242022290ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
60342022900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
60442023100ـ ـ با سطح خارجي از چرم طبيعي. از چرم يا از چرم تركيبي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
60542023200ـ ـ با سطح خارجي از ورق‌هاي پلاستيكي يا از مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
60642023900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
60742029100ـ ـ با سطح خارجي از چرم طبيعي از چرم يا از چرم تركيبي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
60842029200ـ ـ با سطح خارجي از ورق‌هاي پلاستيكي يا از مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
60942029900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
61042031090--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
61142032900ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
61242033010--- انواع کمربند چرمي دست‌ساز40غیرفعال - ممنوع الورود4
61342033090--- ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
61442034000ـ ساير منضمات لباس40غیرفعال - ممنوع الورود4
61542050020--- انواع زيورآلات چرمي دست ساز55غیرفعال - ممنوع الورود4
61642060010ـ ـ ـ كاتگوت10غیرفعال - ممنوع الورود4
61742060090ـ ـ ـ ساير32غیرفعال - ممنوع الورود4
61843011000ـ از مينك (Mink). به صورت كامل. با يا بدون سر. دم يا دست و پا20غیرفعال - ممنوع الورود4
61943013000ـ از بره معروف به آستاراخان. برايت شوانز. قره‌گل. ايراني يا همانند. پوست‌هاي بره هندوستان. چين. مغولستان يا تبت. به صورت كامل با يا بدون سر. دم يا دست و پا20غیرفعال - ممنوع الورود4
62043016000ـ از روباه. به صورت كامل. با يا بدون سر. دم يا دست و پا20غیرفعال - ممنوع الورود4
62143018010ـ ـ ـ پوست‌ها از خوك آبي به صورت كامل با يا بدون سر. دم. دست و پا55غیرفعال - ممنوع الورود4
62243018090ـ ـ ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
62343019000ـ سر. دم. دست و پا و ساير قطعات قابل استفاده در پوست‌سازي55غیرفعال - ممنوع الورود4
62443021100ـ ـ از مينك 55غیرفعال - ممنوع الورود4
62543021900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
62643022000ـ سر. دم. دست و پا و ساير قطعات. آخال و دم قيچي. به هم متصل نشده 55غیرفعال - ممنوع الورود4
62743023000ـ پوست‌هاي نرم طبيعي به صورت كامل و به صورت قطعات يا دم قيچي‌هاي آنها. به هم متصل شده20غیرفعال - ممنوع الورود4
62843031000ـ لباس و متفرعات لباس55غیرفعال - ممنوع الورود4
62943039000ـ ساير 55غیرفعال - ممنوع الورود4
63044101190ـ ـ ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
63144101290ـ ـ ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
63244101990ـ ـ ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
63344109090ـ ـ ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
63444111292ـ ـ ـ ـ كف‌پوش روكش شده 15غیرفعال - ممنوع الورود4
63544111299ـ ـ ـ ـ ساير15غیرفعال - ممنوع الورود4
63644111391ـ ـ ـ ـ پروفيل روكش شده15غیرفعال - ممنوع الورود4
63744111392ـ ـ ـ ـ كف‌پوش روكش شده 15غیرفعال - ممنوع الورود4
63844111399ـ ـ ـ ـ ساير15غیرفعال - ممنوع الورود4
63944111491ـ ـ ـ ـ پروفيل روکش شده15غیرفعال - ممنوع الورود4
64044111492ـ ـ ـ ـ کف پوش15غیرفعال - ممنوع الورود4
64144111499ـ ـ ـ ـ ساير 15غیرفعال - ممنوع الورود4
64244119290ـ ـ ـ ساير15غیرفعال - ممنوع الورود4
64344119390ـ ـ ـ ساير15غیرفعال - ممنوع الورود4
64444119490ـ ـ ـ ساير15غیرفعال - ممنوع الورود4
64544181011ـ ـ ـ ـ ­ارسي‌سازي (با نقش هندسي)55غیرفعال - ممنوع الورود4
64644182019ـ ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
64744191110ـ ـ ـ مصنوعات چوبي صنايع دستي شامل خراطي. معرق و مشبك. منبت. نازك‌كاري. نقاشي روي چوب. خاتم55غیرفعال - ممنوع الورود4
64844191190--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
64944191910ـ ـ ـ مصنوعات چوبي صنايع دستي شامل خراطي. معرق و مشبك. منبت. نازك‌كاري. نقاشي روي چوب. خاتم55غیرفعال - ممنوع الورود4
65044191990--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
65144199010ـ ـ ـ مصنوعات چوبي صنايع دستي شامل خراطي. معرق و مشبك. منبت. نازك‌كاري. نقاشي روي چوب. خاتم55غیرفعال - ممنوع الورود4
65244199090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
65344201010--- تابلوي منبت55غیرفعال - ممنوع الورود4
65444201020--- تابلوي معرق55غیرفعال - ممنوع الورود4
65544201030--- ساير صنايع دستي شامل خراطي. معرق. مشبک. نازک‌کاري. منبت. نقاشي روي چوب و خاتم55غیرفعال - ممنوع الورود4
65644201090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
65744209010--- جعبه خاتم55غیرفعال - ممنوع الورود4
65844209020--- جعبه منبت55غیرفعال - ممنوع الورود4
65944209030--- جعبه معرق55غیرفعال - ممنوع الورود4
66044209040--- تنگ و گلدان خاتم55غیرفعال - ممنوع الورود4
66144209050--- ست لوازم اداري خاتم55غیرفعال - ممنوع الورود4
66244209060--- ساير صنايع دستي شامل خراطي. معرق. مشبک. نازک‌کاري. منبت. نقاشي روي چوب و خاتم55غیرفعال - ممنوع الورود4
66344209090--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
66444211010--- صنايع دستي شامل خراطي. معرق. مشبك. نازك‌كاري. منبت. نقاشي روي چوب. خاتم55غیرفعال - ممنوع الورود4
66544211090--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
66644219110--- صنايع دستي شامل خراطي. معرق. مشبك. نازك‌كاري. منبت. نقاشي روي چوب. خاتم55غیرفعال - ممنوع الورود4
66744219920--- صنايع دستي شامل خراطي. معرق. مشبك. نازك‌كاري. منبت. نقاشي روي چوب. خاتم55غیرفعال - ممنوع الورود4
66848025600ـ ـ به وزن هر مترمربع حداقل 40 گرم و حداكثر 150 گرم به‌صورت ورق‌كه به‌حالت تا نشده يك ضلع آن‌ از 435 ميليمتر و ضلع ديگر 297 ميليمتر بيشتر نباشد20غیرفعال - ممنوع الورود4
66948026200ـ ـ به‌صورت ورق‌كه به‌حالت تا نشده يك ضلع آن از 435‌ميليمتر و ضلع ديگر از297 ميليمتر بيشتر نباشد 20غیرفعال - ممنوع الورود4
67048171000ـ پاكت55غیرفعال - ممنوع الورود4
67148172000ـ نامه کارتي ( کارت کاغذي). كارت پستال غيرمصور و كارت نامه‌نگاري55غیرفعال - ممنوع الورود4
67248181000ـ كاغذ توالت55غیرفعال - ممنوع الورود4
67348182000ـ دستمال. دستمال پاك‌كردن آرايش و حوله55غیرفعال - ممنوع الورود4
67448183000ـ روميزي و دستمال سفره55غیرفعال - ممنوع الورود4
67548201000ـ دفاتر ثبت. دفاتر حسابداري. دفاتر (يادداشت. سفارش. رسيد). دسته‌هاي كاغذ يادآوري. دفاتر يادداشت روزانه و اشياي همانند55غیرفعال - ممنوع الورود4
67648202000ـ دفترچه مشق55غیرفعال - ممنوع الورود4
67748203000ـ جلد (غير از جلد كتاب). پوشه و جلد پرونده55غیرفعال - ممنوع الورود4
67848204000ـ فرم‌هاي چند نسخه‌اي تجاري و دسته اوراق كاربن‌دار55غیرفعال - ممنوع الورود4
67948236100ـ ـ از بامبو32غیرفعال - ممنوع الورود4
68048236900ـ ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
68149090000كارت پستال چاپ شده يا مصور. كارت‌هاي چاپ شده با مضمون تهنيت. پيغام يا اطلاعيه‌هاي شخصي. حتي مصور. با يا بدون پاكت و تزئينات يا ملحقات.55غیرفعال - ممنوع الورود4
68249100000تقويم از هر نوع. چاپ‌شده. همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل مي‌شود.55غیرفعال - ممنوع الورود4
68351032000ـ ساير آخال پشم يا آخال موي نرم (كرك) حيوان 15غیرفعال - ممنوع الورود4
68451033000ـ آخال موي زبر حيوان15غیرفعال - ممنوع الورود4
68551040000الياف كهنه و پس‌مانده پشم يا موي نرم (كرك) يا زبر حيوان. 40غیرفعال - ممنوع الورود4
68656031190ـ ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
68756031290ـ ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
68856031390--- ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
68956031400ـ ـ به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع 40غیرفعال - ممنوع الورود4
69057011010ـ ـ ـ گبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
69157011090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
69257019000ـ از ساير مواد نسجي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
69357021010ـ ـ ـ گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق به‌جز سيرجان 55غیرفعال - ممنوع الورود4
69457021020ـ ـ ـ گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 55غیرفعال - ممنوع الورود4
69557021030ـ ـ ـ گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 55غیرفعال - ممنوع الورود4
69657021040ـ ـ ـ گليم دورو پشمي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
69757021050ـ ـ ـ گليم كف ابريشم55غیرفعال - ممنوع الورود4
69857021060ـ ـ ـ گليم تمام ابريشم55غیرفعال - ممنوع الورود4
69957021090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
70057022000ـ كفپوش‌ها از الياف نارگيل (Coir)55غیرفعال - ممنوع الورود4
70157023100ـ ـ‌ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان55غیرفعال - ممنوع الورود4
70257023200ـ ـ از مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
70357023900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
70457024100ـ ـ‌ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان 55غیرفعال - ممنوع الورود4
70557024200ـ ـ از مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
70657024900ـ ـ از ساير مواد نسجي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
70757025000ـ ساير. نه با ساختار پرزدار (Not of pile). پرداخت نشده (Not made up ) 55غیرفعال - ممنوع الورود4
70857029110ـ ـ ـ احرامي (سجاده)55غیرفعال - ممنوع الورود4
70957029190ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
71057029200ـ ـ از مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
71157029910ـ ـ ـ زيلو55غیرفعال - ممنوع الورود4
71257029990ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
71357031000ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان 55غیرفعال - ممنوع الورود4
71457032010--- چمن مصنوعي40غیرفعال - ممنوع الورود4
71557032090--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
71657033010--- چمن مصنوعي40غیرفعال - ممنوع الورود4
71757033090--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
71857039000ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
71957041000ـ چهارگوش. كه مساحت آن حداكثر 3/0 متر مربع باشد55غیرفعال - ممنوع الورود4
72057042000ـ چهار گوش­ها. به مساحت بيش از 3/0 متر مربع و حداکثر 1 متر مربع55غیرفعال - ممنوع الورود4
72157049010ـ ـ ـ كفپوش نسجي از نمد55غیرفعال - ممنوع الورود4
72257049090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
72357050010ـ ـ ـ جاجيم55غیرفعال - ممنوع الورود4
72461012000ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
72561013000ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
72661019000ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
72761021000ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان55غیرفعال - ممنوع الورود4
72861022000ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
72961023000ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
73061029000ـ ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
73161031000ـ لباس رو (Suits) (متشكل از دو يا تعداد قسمت‌هايي كه در جنس و رنگ هماهنگ يا متناظر باشند (مانند كت. جليقه و شلوار براي مردان يا كت و دامن براي زنان) )55غیرفعال - ممنوع الورود4
73261032200ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
73361032300ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
73461032900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
73561033100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان55غیرفعال - ممنوع الورود4
73661033200ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
73761033300ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
73861033900ـ ـ از ساير مواد نسجي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
73961034100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان55غیرفعال - ممنوع الورود4
74061034200ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
74161034300ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
74261034900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
74361041300ـ ـ‌ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
74461041900ـ ـ از ساير مواد نسجي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
74561042200ـ ـ‌ از پنبه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
74661042300ـ ـ‌ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
74761042900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
74861043100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان 55غیرفعال - ممنوع الورود4
74961043200ـ ـ از پنبه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
75061043300ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
75161043900ـ ـ از ساير مواد نسجي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
75261044100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان 55غیرفعال - ممنوع الورود4
75361044200ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
75461044300ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
75561044400ـ ـ از الياف مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
75661044900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
75761045100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان55غیرفعال - ممنوع الورود4
75861045200ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
75961045300ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
76061045900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
76161046100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان55غیرفعال - ممنوع الورود4
76261046200ـ ـ از پنبه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
76361046300ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
76461046900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
76561051000ـ از پنبه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
76661052000ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
76761059000ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
76861061000ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
76961062000ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
77061069000ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
77161071100ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
77261071200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
77361071900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
77461072100ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
77561072200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
77661072900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
77761079100ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
77861079900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
77961081100ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
78061081900ـ ـ از ساير مواد نسجي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
78161082100ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
78261082200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
78361082900ـ ـ از ساير موادنسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
78461083100ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
78561083200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
78661083900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
78761089100ـ ـ‌ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
78861089200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
78961089900ـ ـ از ساير مواد نسجي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
79061091000ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
79161099000ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
79261101100ـ ـ‌ از پشم55غیرفعال - ممنوع الورود4
79361101200ـ ـ از بز كشمير55غیرفعال - ممنوع الورود4
79461101900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
79561102000ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
79661103000ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
79761109000ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
79861112000ـ از پنبه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
79961113000ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
80061119000ـ از ساير مواد نسجي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
80161121100ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
80261121200ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
80361121900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
80461122000ـ لباس اسكي به صورت دست55غیرفعال - ممنوع الورود4
80561123100ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
80661123900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
80761124100ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
80861124900ـ ـ از ساير موادنسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
80961130000لباس‌هاي دوخته و مهيا از پارچه‌هاي كشباف يا قلاب‌باف مشمول شماره 03 59. 06 59 يا 07 59.55غیرفعال - ممنوع الورود4
81061142000ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
81161143000ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
81261149000ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
81361151090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
81461152100ـ ـ از الياف سنتتيك. اندازه‌گيري هر تار تك نخ كمتر از 67 دسي‌تكس55غیرفعال - ممنوع الورود4
81561152200ـ ـ از الياف سنتتيك. اندازه‌گيري هر تار تك نخ 67 دسي‌تكس يا بيشتر 55غیرفعال - ممنوع الورود4
81661152900ـ ـ از ديگر مواد منسوج55غیرفعال - ممنوع الورود4
81761153000ـ ساير جوراب‌آلات زنانه ساق بلند (Full-length) يا سه ربعي (Knee-Length). اندازه‌گيري هر تار تك نخ كمتر از 67 دسي‌تكس55غیرفعال - ممنوع الورود4
81861159400ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان55غیرفعال - ممنوع الورود4
81961159500ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
82061159600ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
82161159900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
82261161000ـ آغشته. اندوده يا پوشانده شده با مواد پلاستيك يا كائوچو:55غیرفعال - ممنوع الورود4
82361169100ـ ـ‌ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان55غیرفعال - ممنوع الورود4
82461169200ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
82561169300ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
82661169900ـ ـ‌ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
82761171000ـ شال. اشارپ. دستمال گردن. كاشكول. چادر و روسري. مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياي همانند55غیرفعال - ممنوع الورود4
82861178000ـ ساير متفرعات55غیرفعال - ممنوع الورود4
82961179000ـ اجزاء 55غیرفعال - ممنوع الورود4
83062011110ـ ـ ـ عباي دستباف از پشم شتر55غیرفعال - ممنوع الورود4
83162011190ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
83262011200ـ ـ از پنبه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
83362011390ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
83462011900ـ ـ از ساير مواد نسجي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
83562019100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان55غیرفعال - ممنوع الورود4
83662019200ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
83762019300ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
83862019900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
83962021100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان55غیرفعال - ممنوع الورود4
84062021200ـ ـ‌ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
84162021300ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
84262021910ـ ـ ـ البسه محلي55غیرفعال - ممنوع الورود4
84362021990ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
84462029100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان 55غیرفعال - ممنوع الورود4
84562029200ـ ـ از پنبه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
84662029300ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
84762029900ـ ـ از ساير مواد نسجي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
84862031100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان55غیرفعال - ممنوع الورود4
84962031200ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
85062031910ـ ـ ـ البسه محلي55غیرفعال - ممنوع الورود4
85162031990ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
85262032200ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
85362032300ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
85462032900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
85562033100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان55غیرفعال - ممنوع الورود4
85662033200ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
85762033300ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
85862033900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
85962034100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان55غیرفعال - ممنوع الورود4
86062034200ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
86162034300ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
86262034900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
86362041100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان 55غیرفعال - ممنوع الورود4
86462041200ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
86562041310ـ ـ ـ البسه محلي55غیرفعال - ممنوع الورود4
86662041390ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
86762041910ـ ـ ـ البسه محلي55غیرفعال - ممنوع الورود4
86862041990ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
86962042100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان55غیرفعال - ممنوع الورود4
87062042200ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
87162042300ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
87262042900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
87362043100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان55غیرفعال - ممنوع الورود4
87462043200ـ ـ از پنبه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
87562043300ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
87662043900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
87762044100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان 55غیرفعال - ممنوع الورود4
87862044200ـ ـ از پنبه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
87962044300ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
88062044400ـ ـ از الياف مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
88162044900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
88262045100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان55غیرفعال - ممنوع الورود4
88362045200ـ ـ‌ از پنبه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
88462045300ـ ـ‌ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
88562045900ـ ـ از ساير مواد نسجي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
88662046100ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان55غیرفعال - ممنوع الورود4
88762046200ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
88862046300ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
88962046900ـ ـ‌ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
89062052000ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
89162053000ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
89262059000ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
89362061000ـ از ابريشم يا آخال ابريشم55غیرفعال - ممنوع الورود4
89462062000ـ از پشم يا موي نرم (كرك)‌حيوان55غیرفعال - ممنوع الورود4
89562063000ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
89662064000ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
89762069000ـ از ساير مواد نسجي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
89862071100ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
89962071900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
90062072100ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
90162072200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
90262072900ـ ـ ‌از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
90362079100ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
90462079900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
90562081100ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
90662081900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
90762082100ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
90862082200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
90962082900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
91062089100ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
91162089200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
91262089900ـ ـ از ساير مواد نسجي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
91362092000ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
91462093000ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
91562099000ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
91662102000ـ ساير لباس‌ها. از انواع مذكور در شماره‌هاي فرعي 11 6201 لغايت 19 620155غیرفعال - ممنوع الورود4
91762103000ـ ساير لباس‌ها. از انواع مذكور در شماره‌هاي فرعي 11 6202 لغايت 19 620255غیرفعال - ممنوع الورود4
91862104000ـ ساير لباس‌هاي مردانه يا پسرانه55غیرفعال - ممنوع الورود4
91962105000ـ ساير لباس‌هاي زنانه يا دخترانه55غیرفعال - ممنوع الورود4
92062111100ـ ـ مردانه يا پسرانه55غیرفعال - ممنوع الورود4
92162111200ـ ـ زنانه يا دخترانه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
92262112000ـ لباس اسكي به صورت دست55غیرفعال - ممنوع الورود4
92362113200ـ ـ از پنبه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
92462113300ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
92562113900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
92662114200ـ ـ‌ از پنبه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
92762114300ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
92862114900ـ ـ از ساير مواد نسجي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
92962121000ـ پستان‌بند و سينه‌بند55غیرفعال - ممنوع الورود4
93062122000ـ گن و گن تنكه‌اي (Girdle)55غیرفعال - ممنوع الورود4
93162123000ـ كرست گن55غیرفعال - ممنوع الورود4
93262129000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
93362132000ـ از پنبه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
93462139000ـ از ساير مواد نسجي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
93562141000ـ از ابريشم يا از آخال ابريشم55غیرفعال - ممنوع الورود4
93662142000ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان55غیرفعال - ممنوع الورود4
93762143000ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
93862144000ـ از الياف مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
93962149000ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
94062151000ـ از ابريشم يا از آخال ابريشم55غیرفعال - ممنوع الورود4
94162152000ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
94262159000ـ از ساير مواد نسجي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
94362160000دستكش. دستكش يك انگشتي و نيم دستكش.55غیرفعال - ممنوع الورود4
94462171000ـ متفرعات55غیرفعال - ممنوع الورود4
94562179000ـ اجزاء55غیرفعال - ممنوع الورود4
94663011000ـ پتوهاي برقي55غیرفعال - ممنوع الورود4
94763012000ـ پتو و زيرانداز سفري (غير از پتوي برقي). از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان55غیرفعال - ممنوع الورود4
94863013000ـ پتو و زيرانداز سفري (غير از پتوي برقي). ازپنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
94963014000ـ پتو و زيرانداز سفري (غير از پتوي برقي) از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
95063019000ـ ساير پتوها و زيراندازهاي سفري55غیرفعال - ممنوع الورود4
95163021000ـ شستني‌هاي رختخواب. كشباف يا قلاب‌باف55غیرفعال - ممنوع الورود4
95263022100ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
95363022200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
95463022900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
95563023100ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
95663023200ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
95763023900ـ‌ ـ از ساير مواد نسجي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
95863024000ـ شستني‌هاي سرميز. كشباف يا قلاب‌باف55غیرفعال - ممنوع الورود4
95963025100ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
96063025300ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
96163025900ـ ـ‌ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
96263026000ـ شستني‌هاي توالت يا آشپزخانه. از پارچه‌هاي حوله‌باف اسفنجي (پرز حلقوي) همانند. از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
96363029100ـ ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
96463029300ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
96563029900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
96663031200ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
96763031900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
96863039100ـ ـ از پنبه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
96963039200ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
97063039900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
97163041110--- رودوزي‌هاي سنتي55غیرفعال - ممنوع الورود4
97263041190--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
97363041910--- رودوزي‌هاي سنتي55غیرفعال - ممنوع الورود4
97463041990--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
97563042000ـ پشه­بندهاي تخت خواب در يادداشت­ شماره فرعي يک اين فصل55غیرفعال - ممنوع الورود4
97663049110--- انواع روميزي با رودوزي‌هاي سنتي55غیرفعال - ممنوع الورود4
97763049190--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
97863049210--- انواع روميزي با رودوزي‌هاي سنتي55غیرفعال - ممنوع الورود4
97963049290--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
98063049310--- انواع روميزي با رودوزي‌هاي سنتي55غیرفعال - ممنوع الورود4
98163049390--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
98263049910--- انواع روميزي با رودوزي‌هاي سنتي55غیرفعال - ممنوع الورود4
98363049990--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
98463051000ـ از كنف يا ساير الياف نسجي پوسته ساقه نباتات مشمول شماره 03 53.55غیرفعال - ممنوع الورود4
98563052000ـ از پنبه55غیرفعال - ممنوع الورود4
98663053200ـ ـ ظروف (واسطه) نرم براي مواد به صورت فله55غیرفعال - ممنوع الورود4
98763053900ـ ـ‌ ساير 55غیرفعال - ممنوع الورود4
98863059000ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
98963061200ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
99063061900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
99163062200ـ ـ از الياف سنتتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
99263062900ـ ـ از ساير مواد نسجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
99363063000ـ بادبان‌ها (Sails)55غیرفعال - ممنوع الورود4
99463064000ـ تشك‌هاي بادي (Pneumatic)55غیرفعال - ممنوع الورود4
99563069000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
99663071000ـ كف‌شور. قاب دستمال. قابشور. گردگير و ساير پارچه‌هاي همانند براي تميز كردن55غیرفعال - ممنوع الورود4
99763079020ـ ـ ـ زيورآلات و اشياي تزئيني از نمد 55غیرفعال - ممنوع الورود4
99863079030--- پشه‌بند از جنس پلي‌اتيلن داراي Pormethrin5غیرفعال - ممنوع الورود4
99963079090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
100063080000مجموعه‌ها متشكل هستند از پارچه‌هاي تار و پودباف و نخ. حتي داراي متفرعات. براي آماده‌كردن ‌آنها به صورت قاليچه. ديواركوب. روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلاب‌دوزي شده. يا اشياء نسجي همانند. بسته‌بندي شده براي خرده­فروشي.55غیرفعال - ممنوع الورود4
100163090000لباس و ساير اشياي مستعمل.55غیرفعال - ممنوع الورود4
100263101000ـ جور شده55غیرفعال - ممنوع الورود4
100363109000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
100464019200ـ ـ‌كه قوزك پا را مي‌پوشاند ولي زانو را فرا نمي‌گيرند55غیرفعال - ممنوع الورود4
100564019900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
100664021920ـ ـ ـ کفش مخصوص دوچرخه سواري داراي قفل براي چفت روي پدال55غیرفعال - ممنوع الورود4
100764021990ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
100864022000ـ كفش با رويه تسمه‌اي يا نواري كه با توپي (Plug) به تخت متصل شده است.55غیرفعال - ممنوع الورود4
100964029100ـ ـ كه قوزك پا را مي‌پوشانند55غیرفعال - ممنوع الورود4
101064029900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
101164031930ـ ـ ـ کفش مخصوص دوچرخه سواري داراي قفل براي چفت روي پدال55غیرفعال - ممنوع الورود4
101264031990ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
101364032000ـ كفش با تخت بيروني از چرم طبيعي. و رويه متشكل از تسمه‌هايي كه از چرم طبيعي كه از روي برآمدگي پا عبور و شست پا را دور مي‌زند55غیرفعال - ممنوع الورود4
101464035100ـ ـ كه قوزك پا را مي‌پوشانند55غیرفعال - ممنوع الورود4
101564035900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
101664039100ـ ـ‌كه قوزك پا را مي‌پوشانند55غیرفعال - ممنوع الورود4
101764039900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
101864041120ـ ـ ـ کفش مخصوص دوچرخه سواري داراي قفل براي چفت روي پدال55غیرفعال - ممنوع الورود4
101964041190ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
102064041900ـ ـ‌ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
102164042000ـ كفش با تخت بيروني از چرم طبيعي يا چرم دوباره ساخته شده55غیرفعال - ممنوع الورود4
102264051000ـ با رويه از چرم طبيعي يا چرم دوباره ساخته55غیرفعال - ممنوع الورود4
102364052090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
102464059000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
102564069010ـ ـ ـ ازچوب55غیرفعال - ممنوع الورود4
102665040000كلاه و ساير پوشش‌هاي سر. گيس‌باف يا تهيه شده از جفت و جوركردن نوار از هر ماده. حتي آستر شده يا تزئين‌شده.55غیرفعال - ممنوع الورود4
102765050000كلاه و ساير پوشش‌هاي سر. كشباف يا قلاب‌باف. يا تهيه شده از دانتل. نمد يا ساير پارچه‌هاي نسجي. به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار). حتي آستري ‌شده يا تزئين شده. تور از هر ماده. حتي آستري شده يا تزئين شده.55غیرفعال - ممنوع الورود4
102865061090ـ ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
102965069100ـ ـ‌ از كائوچو يا از مادة پلاستيك40غیرفعال - ممنوع الورود4
103065069900ـ ـ از ساير مواد55غیرفعال - ممنوع الورود4
103165070000نوار داخلي. آستر. روپوش. اسكلت كلاه. آفتابگير و بند زير چانه. براي كلاه.55غیرفعال - ممنوع الورود4
103266011000ـ چتر سايبان باغ و همانند55غیرفعال - ممنوع الورود4
103366019100ـ ـ داراي ميله يا دسته تلسكوپي55غیرفعال - ممنوع الورود4
103466019900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
103566020000عصا. عصاي صندلي‌شو. شلاق و تازيانه. تعليمي و همانند.55غیرفعال - ممنوع الورود4
103666032000ـ اسكلت چتر. از جمله اسكلت سوارشده روي دسته يا ميله26غیرفعال - ممنوع الورود4
103766039000ـ ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
103867010000پوست و ساير اجزاي پرندگان با پر يا پر نرم. پر. اجزاي پر. پر نرم و اشياي ساخته شده از آنها (غير از محصولات مشمول شماره 05 05 و لوله و ساقة پر كار شده).55غیرفعال - ممنوع الورود4
103967021000ـ از مواد پلاستيكي55غیرفعال - ممنوع الورود4
104067029000ـ از ساير مواد55غیرفعال - ممنوع الورود4
104167030000موي انسان. دسته شده. در جهت طبيعي نازك‌شده. سفيد‌شده يا به نحو ديگر كارشده. پشم يا موي حيوان يا ساير مواد نسجي. آماده شده براي ساختن كلاه گيس يا اشياي همانند55غیرفعال - ممنوع الورود4
104267041100ـ ـ كلاه گيس كامل55غیرفعال - ممنوع الورود4
104367041900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
104467042000ـ از موي انسان55غیرفعال - ممنوع الورود4
104567049000ـ از ساير مواد55غیرفعال - ممنوع الورود4
104668010000سنگ براي سنگفرش. سنگ براي كنار پياده‌رو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش. از سنگ طبيعي (به­استثناي سنگ لوح).55غیرفعال - ممنوع الورود4
104768021000ـ چهار گوش (Tile). مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع‌مستطيل. كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد. دانه. تراشه و پودر رنگ‌شده به طور مصنوعي55غیرفعال - ممنوع الورود4
104868022100ـ ـ سنگ مرمر. تراورتن. رخام (Alabaster)55غیرفعال - ممنوع الورود4
104968022300ـ ـ‌ سنگ خارا (گرانيت)55غیرفعال - ممنوع الورود4
105068022900ـ ـ ساير سنگ‌ها55غیرفعال - ممنوع الورود4
105168029110ـ ـ ـ رخام پوليش داده شده. شكل داده شده يا كار شده اما كنده‌كاري و حكاكي نشده55غیرفعال - ممنوع الورود4
105268029190ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
105368029210ـ ـ ـ رخام پوليش داده شده. شكل داده شده يا كار شده اما كنده‌كاري و حكاكي نشده55غیرفعال - ممنوع الورود4
105468029290ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
105568029310ـ ـ ـ پوليش داده شده. شكل داده شده يا كار شده اما كنده‌كاري و حكاكي نشده55غیرفعال - ممنوع الورود4
105668029390ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
105768029910ـ ـ ـ صيقل داده شده. شكل داده شده يا كار شده. اما كنده‌كاري و حكاكي نشده55غیرفعال - ممنوع الورود4
105868029990ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
105968030010ـ ـ ـ سنگ براي كف و ديوار55غیرفعال - ممنوع الورود4
106068030090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
106168042300ـ ـ از سنگ طبيعي5غیرفعال - ممنوع الورود4
106268071090ـ ـ ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
106368079010ـ ـ ـ مورد مصرف در پوشش سقف. نما. بام. کف. ديوار. پي (ساختمان. استخر. تاسيسات. آب و ....)5غیرفعال - ممنوع الورود4
106468079090ـ ـ ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
106568091100ـ ـ ‌فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يا مقوا32غیرفعال - ممنوع الورود4
106668099000ـ ساير اشياء32غیرفعال - ممنوع الورود4
106768101110ـ ـ ـ از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده. سرباره يا گدازه. دانه‌بندي شده)20غیرفعال - ممنوع الورود4
106868101190ـ ـ ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
106968101910ـ ـ ـ مورد مصرف در سقف. بام20غیرفعال - ممنوع الورود4
107068101920ـ ـ ـ مورد مصرف براي سنگفرش20غیرفعال - ممنوع الورود4
107168101930ـ ـ ـ از بتون20غیرفعال - ممنوع الورود4
107268101990ـ ـ ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
107368109110ـ ـ ـ براي كف20غیرفعال - ممنوع الورود4
107468109190ـ ـ ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
107568109900ـ ـ ساير15غیرفعال - ممنوع الورود4
107668114000ـ حاوي پنبه نسوز (Asbestos)5غیرفعال - ممنوع الورود4
107768128000ـ از پنبه نسوز كروسيدوليت (Crocidolite)5غیرفعال - ممنوع الورود4
107868129200ـ ـ كاغذ. مقوا (Millboard) و نمد (Felt) (Sheets or rolls)5غیرفعال - ممنوع الورود4
107968129300ـ ـ مفصل‌بندي (Jointing) الياف پنبه نسوز فشرده (Compressed). در اشكال ورق يا رول (Seets or rolls)5غیرفعال - ممنوع الورود4
108068129900ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
108168159910ـ ـ ـ مصنوعات سنگي روميزي دست‌ساز و بدون نقش20غیرفعال - ممنوع الورود4
108268159920ـ ـ ـ مصنوعات سنگي روميزي نقش‌دار و حكاكي شده20غیرفعال - ممنوع الورود4
108368159930ـ ـ ـ مصنوعات سنگي تراش‌خورده مورداستفاده در معماري 20غیرفعال - ممنوع الورود4
108468159940ـ ـ ـ تابلو معرق سنگي صنايع دستي20غیرفعال - ممنوع الورود4
108569041000ـ آجر ساختمان32غیرفعال - ممنوع الورود4
108669049000ـ ساير32غیرفعال - ممنوع الورود4
108769051000ـ سفال پوشش بام32غیرفعال - ممنوع الورود4
108869059000ـ ساير32غیرفعال - ممنوع الورود4
108969060000لوله. ناودان و اتصالات (Fittings) لوله‌كشي از سراميك.20غیرفعال - ممنوع الورود4
109069072100ـ ـ با ضريب جذب آب وزني حداکثر 5/0 درصد55غیرفعال - ممنوع الورود4
109169072200ـ ـ با ضريب جذب آب وزني بيش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد55غیرفعال - ممنوع الورود4
109269072300ـ ـ با ضريب جذب آب وزني بيش از10 درصد55غیرفعال - ممنوع الورود4
109369073000ـ ـ مکعب­هاي موزائيک­کاري و همانند. به استثناي آنهايي که مشمول شماره فرعي 40 6907 مي­شوند.55غیرفعال - ممنوع الورود4
109469074010ـ ـ ـ نقاشي شده. صنايع دستي55غیرفعال - ممنوع الورود4
109569074020ـ ـ ـ معرق. صنايع دستي55غیرفعال - ممنوع الورود4
109669074090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
109769101000ـ از چيني55غیرفعال - ممنوع الورود4
109869109000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
109969111000ـ اشياي سرميز يا آشپزخانه 55غیرفعال - ممنوع الورود4
110069119000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
110169120010ـ ـ ـ سفال لوكس (Earth ware)55غیرفعال - ممنوع الورود4
110269120011 ـ ـ ـ از سراميك. لعاب‌زده صنايع دستي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
110369120012ـ ـ ـ از سراميك. بدون لعاب صنايع دستي55غیرفعال - ممنوع الورود4
110469120013ـ ـ ـ از سفال لغاب زده صنايع دستي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
110569120014ـ ـ ـ از سفال بدون لغاب صنايع دستي 55غیرفعال - ممنوع الورود4
110669120090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
110769131000ـ از چيني55غیرفعال - ممنوع الورود4
110869139010ـ ـ ـ از سراميك صنايع دستي55غیرفعال - ممنوع الورود4
110969139020ـ ـ ـ از سفال صنايع دستي55غیرفعال - ممنوع الورود4
111069139090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
111169141000ـ از چيني55غیرفعال - ممنوع الورود4
111269149010ـ ـ ـ از سراميك صنايع دستي55غیرفعال - ممنوع الورود4
111369149020ـ ـ ـ از سفال صنايع دستي55غیرفعال - ممنوع الورود4
111469149090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
111570131000ـ سفالينه‌هاي شيشه‌اي (Glass-ceramics)40غیرفعال - ممنوع الورود4
111670132210ـ ـ ـ ساخته شده به صورت دستي با كليشه يا به­گونه‌اي ديگر تزئين شده 40غیرفعال - ممنوع الورود4
111770132220ـ ـ ـ ساخته شده به صورت ماشيني با كليشه يا به­گونه‌اي ديگر تزئين شده40غیرفعال - ممنوع الورود4
111870132800ـ ـ ساير 40غیرفعال - ممنوع الورود4
111970133300ـ ـ از كريستال سرب‌دار40غیرفعال - ممنوع الورود4
112070133700ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
112170134111ـ ـ ـ ـ نقاشي شده. تراش خورده. صنايع دستي40غیرفعال - ممنوع الورود4
112270134112ـ ـ ـ ـ بدون تزئين. صنايع دستي40غیرفعال - ممنوع الورود4
112370134119ـ ـ ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
112470134190ـ ـ ـ ساخته شده به صورت ماشيني 40غیرفعال - ممنوع الورود4
112570134210ـ ـ ـ اوپال40غیرفعال - ممنوع الورود4
112670134220ـ ـ ـ بدون تزئين. صنايع دستي40غیرفعال - ممنوع الورود4
112770134230ـ ـ ـ نقاشي شده. تراش خورده. صنايع دستي40غیرفعال - ممنوع الورود4
112870134910ـ ـ ـ اوپال40غیرفعال - ممنوع الورود4
112970134990ـ ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
113070139111ـ ـ ـ ـ نقاشي شده. تراش خورده. صنايع دستي40غیرفعال - ممنوع الورود4
113170139112ـ ـ ـ ـ بدون تزئين. صنايع دستي40غیرفعال - ممنوع الورود4
113270139119ـ ـ ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
113370139190ـ ـ ـ ساخته شده به­صورت ماشيني40غیرفعال - ممنوع الورود4
113470139910ـ ـ ـ نقاشي شده. تراش خورده. صنايع دستي40غیرفعال - ممنوع الورود4
113570139920ـ ـ ـ بدون تزئين. صنايع دستي40غیرفعال - ممنوع الورود4
113670139990ـ ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
113770161000ـ مكعب بزرگ و كوچك و ساير شيشه‌آلات حتي روي تكيه‌گاه براي موزائيك يا تزئينات همانند40غیرفعال - ممنوع الورود4
113870181010ـ ـ ـ منجوق‌هاي شيشه‌اي تراش خورده و به صورت مكانيكي پوليش شده20غیرفعال - ممنوع الورود4
113970181020ـ ـ ـ ساير منجوق‌هاي شيشه‌اي40غیرفعال - ممنوع الورود4
114070181030ـ ـ ـ مرواريدهاي بدلي20غیرفعال - ممنوع الورود4
114170181040ـ ـ ـ سنگ‌هاي گرانبهاي بدلي و نيمه گرانبهاي بدلي تراش خورده و به صورت مكانيكي پوليش شده20غیرفعال - ممنوع الورود4
114270189010ـ ـ ـ چشم مصنوعي از شيشه براي بازيچه5غیرفعال - ممنوع الورود4
114370193200ـ ـ ورق‌هاي نازك (Voiles)26غیرفعال - ممنوع الورود4
114470193910ـ ـ ـ پشم شيشه40غیرفعال - ممنوع الورود4
114570193990ـ ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
114671011000ـ مرواريد طبيعي5غیرفعال - ممنوع الورود4
114771012100ـ ـ كارنشده5غیرفعال - ممنوع الورود4
114871012200ـ ـ كار شده5غیرفعال - ممنوع الورود4
114971021000ـ جور نشده (Unsorted)5غیرفعال - ممنوع الورود4
115071022110ـ ـ ـ به عنوان ماده اوليه براي ساخت كالاهاي غيرتزئيني 5غیرفعال - ممنوع الورود4
115171022190ـ ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
115271022900ـ ـ ‌ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
115371023100ـ ـ‌كارنشده يا به طور ساده اره‌شده. شكافته‌شده يا تراش‌ داده شده5غیرفعال - ممنوع الورود4
115471023900ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
115571031010ـ ـ ـ فيروزه طبيعي15غیرفعال - ممنوع الورود4
115671031020ـ ـ ـ عقيق15غیرفعال - ممنوع الورود4
115771031090ـ ـ ـ ساير 5غیرفعال - ممنوع الورود4
115871039100ـ ـ ياقوت. ياقوت كبود و زمرد5غیرفعال - ممنوع الورود4
115971039910ـ ـ ـ فيروزه طبيعي20غیرفعال - ممنوع الورود4
116071039920ـ ـ ـ عقيق20غیرفعال - ممنوع الورود4
116171039990ـ ـ ـ ساير 5غیرفعال - ممنوع الورود4
116271041000ـ كوارتزپيزو – الكتريك5غیرفعال - ممنوع الورود4
116371042010ـ ـ ـ فيروزه مصنوعي20غیرفعال - ممنوع الورود4
116471042090ـ ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
116571049010ـ ـ ـ فيروزه مصنوعي20غیرفعال - ممنوع الورود4
116671049090ـ ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
116771070000فلزات معمولي داراي روكش يا پوشش از نقره. به اشكال كار نشده يا نيمه ساخته.5غیرفعال - ممنوع الورود4
116871081100ـ ـ پودر5غیرفعال - ممنوع الورود4
116971081300ـ ـ ديگر اشكال نيمه‌ساخته5غیرفعال - ممنوع الورود4
117071090000فلزات معمولي يا نقره. داراي روكش يا پوشش از طلا. به اشكال كارنشده يا نيمه ساخته5غیرفعال - ممنوع الورود4
117171110000فلزات معمولي. نقره يا طلا. داراي روكش يا پوشش از پلاتين. به اشكال كار نشده يا نيمه ساخته.5غیرفعال - ممنوع الورود4
117271123000ـ خاكستر حاوي فلز گرانبها يا تركيبات از فلز گرانبها5غیرفعال - ممنوع الورود4
117371129100ـ ـ از طلا. همچنين فلز داراي روكش يا پوشش از طلا. به استثناي فضولات داراي ساير فلزات گرانبها5غیرفعال - ممنوع الورود4
117471129200ـ ـ از پلاتين. ‌همچنين فلز داراي روكش با پوشش از پلاتين. به­استثناي فضولات داراي ساير فلزات گرانبها5غیرفعال - ممنوع الورود4
117571129900ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
117671131110ـ ـ ـ سنتي. صنايع دستي مرصع15غیرفعال - ممنوع الورود4
117771131190ـ ـ ـ ساير15غیرفعال - ممنوع الورود4
117871131910ـ ـ ـ سنتي. صنايع دستي مرصع15غیرفعال - ممنوع الورود4
117971131990ـ ـ ـ ساير15غیرفعال - ممنوع الورود4
118071132010ـ ـ ـ سنتي. صنايع دستي مرصع15غیرفعال - ممنوع الورود4
118171132090ـ ـ ـ ساير15غیرفعال - ممنوع الورود4
118271141110ـ ـ ـ حكاكي. قلمزني شده. صنايع دستي15غیرفعال - ممنوع الورود4
118371141120ـ ـ ـ مليله‌كاري. صنايع دستي 15غیرفعال - ممنوع الورود4
118471141130ـ ـ ـ مرصع 15غیرفعال - ممنوع الورود4
118571141190ـ ـ ـ ساير15غیرفعال - ممنوع الورود4
118671141910ـ ـ ـ حكاكي. قلمزني شده. صنايع دستي15غیرفعال - ممنوع الورود4
118771141920ـ ـ ـ مليله‌كاري شده. صنايع دستي 15غیرفعال - ممنوع الورود4
118871141930ـ ـ ـ مرصع 15غیرفعال - ممنوع الورود4
118971141990ـ ـ ـ ساير15غیرفعال - ممنوع الورود4
119071142000ـ‌ از فلزات معمولي داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها15غیرفعال - ممنوع الورود4
119171161000ـ از مرواريد طبيعي يا پرورده32غیرفعال - ممنوع الورود4
119271162000ـ از سنگ‌هاي گرانبها يا نيمه گرانبها (طبيعي. سنتتيك يا دوباره ساخته)32غیرفعال - ممنوع الورود4
119371171100ـ ـ دكمه سردست و دكمه‌هاي همانند20غیرفعال - ممنوع الورود4
119471171900ـ ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
119571179000ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
119671181000ـ سكه‌هاي غير رايج. به­استثناي سكه‌هاي طلا5غیرفعال - ممنوع الورود4
119771189000ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
119872015000ـ چدن خام ممزوج. چدن اشپيگل5غیرفعال - ممنوع الورود4
119972045000ـ شمش‌هاي حاصل از ذوب مجدد ضايعات5غیرفعال - ممنوع الورود4
120073101000ـ با گنجايش 50 ليتر يا بيشتر10غیرفعال - ممنوع الورود4
120173102110ـ ـ ـ قوطي نوشابه و آب‌ميوه15غیرفعال - ممنوع الورود4
120273102120ـ ـ ـ قوطي كمپوت و كنسرو10غیرفعال - ممنوع الورود4
120373211110ـ ـ ـ اجاق گاز فردار مبله55غیرفعال - ممنوع الورود4
120473211120ـ ـ ـ اجاق گاز روميزي توكار55غیرفعال - ممنوع الورود4
120573211130ـ ـ ـ فر گازي توكار55غیرفعال - ممنوع الورود4
120673211190ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
120773211200ـ ـ با سوخت مايع55غیرفعال - ممنوع الورود4
120873211900ـ ـ ساير. شامل وسايل با سوخت جامد (Solid fuel)55غیرفعال - ممنوع الورود4
120973218100ـ ـ با سوخت گازي يا هم با گاز و هم با ساير سوخت‌ها55غیرفعال - ممنوع الورود4
121073218200ـ ـ با سوخت مايع55غیرفعال - ممنوع الورود4
121173218900ـ ـ ساير. شامل وسايل با سوخت جامد55غیرفعال - ممنوع الورود4
121273221100ـ ـ‌ از چدن55غیرفعال - ممنوع الورود4
121373221900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
121473229090ـ ـ ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
121573231000ـ پشم آهن يا فولاد. اسفنج. قاب‌دستمال. دستكش و اشياي همانند براي پاك‌كردن ظروف. صيقلي كردن يا مصارف همانند55غیرفعال - ممنوع الورود4
121673239190ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
121773239290ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
121873239390ـ ـ ـ ساير 40غیرفعال - ممنوع الورود4
121973239490ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
122073239990ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
122173241000ـ ظرفشويي و روشويي. از فولاد زنگ‌نزن55غیرفعال - ممنوع الورود4
122273242100ـ ـ‌ از چدن. حتي لعاب‌داده شده55غیرفعال - ممنوع الورود4
122373242900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
122474181010ـ ـ ـ قلمزني. صنايع دستي55غیرفعال - ممنوع الورود4
122574181020ـ ـ ـ فيروزه‌كوب. صنايع دستي55غیرفعال - ممنوع الورود4
122674181030ـ ـ ـ ميناكاري شده. صنايع دستي55غیرفعال - ممنوع الورود4
122774182000ـ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء و قطعات آنها55غیرفعال - ممنوع الورود4
122874199910ـ ـ ـ قلمزني. صنايع دستي55غیرفعال - ممنوع الورود4
122974199920ـ ـ ـ فيروزه‌كوب. صنايع دستي55غیرفعال - ممنوع الورود4
123074199930ـ ـ ـ ميناكاري شده. صنايع دستي55غیرفعال - ممنوع الورود4
123174199940ـ ـ ـ صنايع دستي از ورشو55غیرفعال - ممنوع الورود4
123274199990ـ ـ‌ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
123376101000ـ در. پنجره و چارچوب آنها. دوره و آستانه در15غیرفعال - ممنوع الورود4
123476110000مخزن. منبع (Tanks). بشكه و ظروف همانند براي هر گونه مواد (به­استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده). از آلومينيوم به گنجايش بيش از 300 ليتر. بدون دستگاه‌هاي مكانيكي يا حرارتي. حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت.10غیرفعال - ممنوع الورود4
123576151010ـ ـ ـ رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي55غیرفعال - ممنوع الورود4
123676151090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
123776152000ـ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء و قطعات آنها55غیرفعال - ممنوع الورود4
123882011000ـ بيل و بيلچه32غیرفعال - ممنوع الورود4
123982013000ـ كلنگ به هر شكل. كج بيل. كج بيل باغباني. شن‌كش. گل تراش32غیرفعال - ممنوع الورود4
124082014000ـ تبر و تيشه. دهره و ابزارهاي برنده همانند40غیرفعال - ممنوع الورود4
124182015010--- قيچي باغباني10غیرفعال - ممنوع الورود4
124282015090--- ساير10غیرفعال - ممنوع الورود4
124382016010--- قيچي باغباني26غیرفعال - ممنوع الورود4
124482016090--- ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
124582019000ـ ساير ابزارهاي دستي از نوعي كه در كشاورزي. باغباني و گلكاري يا جنگلداري مورد استفاده قرار مي‌گيرد15غیرفعال - ممنوع الورود4
124682021010--- اره دستي ويژه هرس32غیرفعال - ممنوع الورود4
124782021090--- ساير32غیرفعال - ممنوع الورود4
124882031000ـ سوهان.چوب ساب و ابزارهاي همانند32غیرفعال - ممنوع الورود4
124982032000ـ انبردست (از جمله انبردست‌هاي برنده). گازانبر. مقاش و ابزارهاي همانند40غیرفعال - ممنوع الورود4
125082033000ـ قيچي فلز‌بري و ابزارهاي همانند40غیرفعال - ممنوع الورود4
125182034000ـ لوله‌بر. پيچ‌بر. منگنه سوراخ‌كن و ابزارهاي همانند20غیرفعال - ممنوع الورود4
125282041110--- مجموعه آچار قفل بازکن40غیرفعال - ممنوع الورود4
125382041190--- ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
125482041200ـ ـ داراي دندانه متغير40غیرفعال - ممنوع الورود4
125582042000ـ آچاربكس. حتي داراي دسته40غیرفعال - ممنوع الورود4
125682051000ـ ابزار براي سوراخ‌كردن. حديده‌كردن يا قلاويز كردن15غیرفعال - ممنوع الورود4
125782052000ـ چكش و پتك40غیرفعال - ممنوع الورود4
125882053000ـ رنده. اسكنه. مغار و ابزارهاي برنده همانند براي كار روي چوب15غیرفعال - ممنوع الورود4
125982054010ـ ـ ـ پيچ‌گوشتي با تستر ولتاژ (فازمتر)20غیرفعال - ممنوع الورود4
126082054090ـ ـ ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
126182055100ـ ـ براي مصارف خانه‌داري32غیرفعال - ممنوع الورود4
126282055900ـ ـ ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
126382057000ـ گيره. قيد و همانند40غیرفعال - ممنوع الورود4
126482058000ـ سندان. كوره آهنگري قابل حمل. چرخ تيزكن پايه‌دار دستي يا پايي40غیرفعال - ممنوع الورود4
126582119210ـ ـ ـ صنايع دستي40غیرفعال - ممنوع الورود4
126682119310ـ ـ ـ صنايع دستي40غیرفعال - ممنوع الورود4
126783014020ـ ـ ـ قفل كامل ساختمان (ست كامل: 2 عدد دستگيره. 2 عدد پلاك. سيلندر و مكانيسم)32غیرفعال - ممنوع الورود4
126883024140ـ ـ ـ انواع دستگيره و پلاك در ساختماني 32غیرفعال - ممنوع الورود4
126983025000ـ كلاه آويز. رخت‌آويز.پايه و اشياي همانند32غیرفعال - ممنوع الورود4
127083030000انواع گاوصندوق. صندوق‌ها و درهاي زره‌دار و كشوها براي خزاين. صندوق و صندوقچه اطمينان و اشياي همانند. از فلزات معمولي.32غیرفعال - ممنوع الورود4
127183040000قفسه بايگاني. قفسه جاي فيش. كازيه و سيني جاي اسناد. كاغذدان. قلمدان. جاي مهر و ملزومات و تجهيزات همانند براي دفتركار. از فلزات معمولي. به­استثناي مبلمان براي دفتر كار مشمول شماره 03 94.32غیرفعال - ممنوع الورود4
127283061000ـ زنگ. زنگ اخبار. زنگ صفحه‌اي چكشي و اشياء همانند40غیرفعال - ممنوع الورود4
127383062100ـ ـ‌آبكاري شده با نقره. طلا يا پلاتين40غیرفعال - ممنوع الورود4
127483062910ـ ـ ـ صنايع دستي طلاكوب40غیرفعال - ممنوع الورود4
127583062990ـ ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
127683063000ـ قاب عكس. قاب تصوير يا قاب‌هاي همانند. آينه40غیرفعال - ممنوع الورود4
127783100000تابلوهاي راهنما.تابلوهاي اماكن. تابلوهاي نام و نشاني و تابلوهاي همانند. ارقام. حروف و علائم ديگر. از فلزات معمولي. به­استثناي آنهايي كه مشمول شماره 05 94 مي شوند.40غیرفعال - ممنوع الورود4
127884021100ـ ـ ديگ‌هاي بخار آب لوله‌اي با توليد بخار بيشتر از 45 تن در ساعت 15غیرفعال - ممنوع الورود4
127984021200ـ ـ ديگ‌هاي بخار آب لوله‌اي با توليد حداكثر 45 تن بخار در ساعت 15غیرفعال - ممنوع الورود4
128084022000ـ ديگ‌هاي مولد آب فوق‌العاده گرم5غیرفعال - ممنوع الورود4
128184039010--- پره چدني جهت ديگ هاي حرارت مرکزي26غیرفعال - ممنوع الورود4
128284042000ـ‌كندانسور براي ماشين‌هاي بخار يا ساير واحدهايي كه با نيروي بخار كار مي‌كند5غیرفعال - ممنوع الورود4
128384144010ـ ـ ـ كمپرسورهاي معدني با هوادهي بالاتر از CFM 11005غیرفعال - ممنوع الورود4
128484144090ـ ـ ـ ساير15غیرفعال - ممنوع الورود4
128584146010--- هود آشپزخانه40غیرفعال - ممنوع الورود4
128684151090ـ ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
128784159070ـ ـ ـ فن کويل26غیرفعال - ممنوع الورود4
128884182100ـ‌ ـ نوع تراكمي55غیرفعال - ممنوع الورود4
128984182900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
129084185000ـ ساير مبلمان (صندوقچه‌ها. كابينت‌ها. پيشخوان‌هاي نمايش. ويترين‌ها و همانند) براي نگهداري و نمايش. يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده.55غیرفعال - ممنوع الورود4
129184189100ـ ـ‌ مبل‌هاي طراحي شده براي گذاشتن تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده5غیرفعال - ممنوع الورود4
129284191190ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
129384198910ـ ـ ـ دستگاه‌هاي آبگرم‌كن و آب سردكن توأم55غیرفعال - ممنوع الورود4
129484198940ـ ـ ـ برج خنک کننده سيستم­هاي تهويه مطبوع26غیرفعال - ممنوع الورود4
129584221100ـ ـ‌ از نوع خانگي55غیرفعال - ممنوع الورود4
129684313130ـ ـ ـ انواع در لولايي آسانسور20غیرفعال - ممنوع الورود4
129784321010ـ ـ ـ گاوآهن (خيش) داراي خاك‌برگردان15غیرفعال - ممنوع الورود4
129884322100ـ ـ كلوخ شكن ديسكي10غیرفعال - ممنوع الورود4
129984335119---- با قدرت كمتر از 140 اسب بخار15غیرفعال - ممنوع الورود4
130084501100ـ ـ ماشين‌هاي تمام اتوماتيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
130184501210--- ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاتر55غیرفعال - ممنوع الورود4
130284501290--- ساير 55غیرفعال - ممنوع الورود4
130384501900ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
130484521000ـ چرخ دوزندگي از نوع خانگي55غیرفعال - ممنوع الورود4
130584796010ـ ـ ـ كولرهاي آبي با هوادهي حداكثر 8000 فوت مكعب در دقيقه (C.F.M)?55غیرفعال - ممنوع الورود4
130684796090ـ ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
130784818010--- شير آلات بهداشتي. شير مخلوط‌ حمام و دستشويي. روشويي. ظرفشويي و پيسوار55غیرفعال - ممنوع الورود4
130884818081--- شيرهاي سر چاهي نفت20غیرفعال - ممنوع الورود4
130985023910ـ ـ ـ مجموعه توربين ژنراتور نيروگاهي 20غیرفعال - ممنوع الورود4
131085081100ـ ـ با قدرت حداكثر 1500 وات و داراي يك كيسه خاكروبه (Dust bag) يا مخزن ديگري با ظرفيت حداكثر 20 ليتر55غیرفعال - ممنوع الورود4
131185081900ـ ـ ‌ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
131285086000ـ ‌ساير جاروهاي مكنده26غیرفعال - ممنوع الورود4
131385094000ـ آسياب و مخلوط‌كن‌هاي مواد خوراكي. دستگاه‌هاي آب‌ميوه‌گير و آب سبزي‌گير32غیرفعال - ممنوع الورود4
131485098090ـ ـ ـ ساير32غیرفعال - ممنوع الورود4
131585161010ـ ـ ـ دستگاه‌هاي آبگرمكن و آب سردكن توام خانگي55غیرفعال - ممنوع الورود4
131685161090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
131785162100ـ ـ رادياتورهاي گرم‌كننده مخزني55غیرفعال - ممنوع الورود4
131885162900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
131985163300ـ ـ دستگاه‌هاي خشك‌كردن دست55غیرفعال - ممنوع الورود4
132085165000ـ فر (Oven) ميكروويو55غیرفعال - ممنوع الورود4
132185166000- ساير فرها. خوراك پزها. اجاق‌ها. حلقه‌هاي جوش‌‌آوردن آب (Boiling Ring). كباب­پزها و تفت‌دهنده‌ها 55غیرفعال - ممنوع الورود4
132285167100ـ ـ دستگاه‌هاي درست كردن قهوه يا چاي55غیرفعال - ممنوع الورود4
132385167200ـ ـ دستگاه برشته كردن نان (Toasters)55غیرفعال - ممنوع الورود4
132485167900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
132585176920ـ ـ ـ در‌بازكن تصويري (Video door Phone)55غیرفعال - ممنوع الورود4
132685176930ـ ـ ـ در‌بازكن غيرتصويري55غیرفعال - ممنوع الورود4
132785182920ـ ـ ـ مجموعه سينماي خانوادگي40غیرفعال - ممنوع الورود4
132885192000ـ دستگاه‌هايي كه با سكه. اسكناس. كارت‌هاي بانكي. ژتون. يا ساير وسايل پرداخت به كار مي‌افتند5غیرفعال - ممنوع الورود4
132985195000ـ ماشين‌هاي‌پيام‌گير‌تلفن (Answering machines)10غیرفعال - ممنوع الورود4
133085232910ـ ـ ـ پنكيك‌‌هاي نوار كاست صوتي به پهناي حداكثر 4 ميلي‌متر5غیرفعال - ممنوع الورود4
133185232920ـ ـ ـ نوار مغناطيسي صوتي و سوار شده55غیرفعال - ممنوع الورود4
133285232930ـ ـ ـ جامبووپنكيك نوار مغناطيسي صوتي و تصويري به پهناي بيشتر از 5/6 ميلي‌متر5غیرفعال - ممنوع الورود4
133385232940ـ ـ ـ نوار كاست تصويري كامل و سوار شده به پهناي بيشتر از 5/6 ميلي‌متر55غیرفعال - ممنوع الورود4
133485232990ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
133585234100ـ ـ ضبط نشده :55غیرفعال - ممنوع الورود4
133685271200ـ ـ‌ راديو پخش‌هاي جيبي (Pocket-size)5غیرفعال - ممنوع الورود4
133785287110--- انواع گيرنده تلويزيوني ديجيتال (DVB Set Top Box)26غیرفعال - ممنوع الورود4
133885287120--- گيرنده تلويزيوني – ويدئويي بر اساس ارتباط با مودم (IP TV)26غیرفعال - ممنوع الورود4
133985287190--- ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
134085287300ـ ـ ساير. سياه و سفيد 40غیرفعال - ممنوع الورود4
134185365020ـ ـ ـ كليد روشنايي32غیرفعال - ممنوع الورود4
134285392220ـ ـ ـ لامپ حبابي رشته‌اي تا 40 وات55غیرفعال - ممنوع الورود4
134385392230ـ ـ ـ لامپ حبابي رشته‌اي مونتاژ شده بدون كلاهك (سرپيچ)55غیرفعال - ممنوع الورود4
134485392920ـ ـ ـ لامپ حبابي رشته‌اي 200 وات به بالا55غیرفعال - ممنوع الورود4
134585392930ـ ـ ـ لامپ حبابي رشته‌اي مونتاژ شده بدون كلاهك (سرپيچ)55غیرفعال - ممنوع الورود4
134685393110ـ ـ ـ فلورسنت روشنايي خطي دو كلاهك به قطر بيروني تيوپ 26 ميليمتر(T8) 55غیرفعال - ممنوع الورود4
134785393120ـ ـ ـ لامپ كم مصرف (Compact)55غیرفعال - ممنوع الورود4
134885393210ـ ـ ـ با بخار جيوه تا 500 وات55غیرفعال - ممنوع الورود4
134985393220ـ ـ ـ با بخار سديم تا 500 وات55غیرفعال - ممنوع الورود4
135085393230ـ ـ ـ هالوژنه فلزي تا 500 وات55غیرفعال - ممنوع الورود4
135185401200ـ ـ تك فام5غیرفعال - ممنوع الورود4
135285404000ـ تيوب‌هاي نمايشگر گرافيك يا داده‌ به سياه و سفيد. تيوب‌هاي نمايشگر گرافيك ياداده به صورت رنگي با يك صفحه فسفر يك با فضاي نقطه‌اي كوچك­تر از 4/0 ميليمتر5غیرفعال - ممنوع الورود4
135385406000ـ ساير لوله‌ها با اشعه كاتدي5غیرفعال - ممنوع الورود4
135485489000ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
135586050000واگن مسافري راه‌آهن يا تراموا. غير خودرو. واگن توشه. واگن پست و ساير واگن‌هاي راه‌آهن يا تراموا براي منظورهاي خاص. غير خودرو (به­استثناي آنهايي كه مشمول شماره 04 86 مي‌شوند).10غیرفعال - ممنوع الورود4
135686061000ـ واگن‌هاي مخزن و همانند10غیرفعال - ممنوع الورود4
135786063010ـ ـ ـ واگن‌هاي باري سبك و سنگين غيرخودرو10غیرفعال - ممنوع الورود4
135886063090ـ ـ ـ ساير10غیرفعال - ممنوع الورود4
135986069100ـ ـ واگن‌هاي سرپوشيده و بسته10غیرفعال - ممنوع الورود4
136086069200ـ ـ واگن‌هاي روباز. با ديواره‌هاي جدانشدني به ارتفاع بيش از 60 سانتيمتر (واگن‌هاي عقب بازشو Tombereaux)10غیرفعال - ممنوع الورود4
136186069900ـ ـ ساير10غیرفعال - ممنوع الورود4
136287031010--- وسايل نقليه‌اي که مخصوصاً براي حرکت روي برف طراحي شدند5غیرفعال - ممنوع الورود4
136387031090--- ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
136487032110--- خودروهاي کارتينگ (go cart)5غیرفعال - ممنوع الورود4
136587032120--- موتورهاي چهار چرخ و سه­چرخ براي حرکت در خارج جاده(همه جا رو ATV) 20غیرفعال - ممنوع الورود4
136687032190--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
136787032210---آمبولانس 32غیرفعال - ممنوع الورود4
136887032290--- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
136987032311----آمبولانس 32غیرفعال - ممنوع الورود4
137087032319---- ساير75غیرفعال - ممنوع الورود4
137187032321----آمبولانس 32غیرفعال - ممنوع الورود4
137287032329---- ساير 95غیرفعال - ممنوع الورود4
137387032339---- ساير 100غیرفعال - ممنوع الورود4
137487032410---آمبولانس 32غیرفعال - ممنوع الورود4
137587032490--- ساير 100غیرفعال - ممنوع الورود4
137687033110---آمبولانس 32غیرفعال - ممنوع الورود4
137787033190--- ساير 55غیرفعال - ممنوع الورود4
137887033211----آمبولانس 32غیرفعال - ممنوع الورود4
137987033219---- ساير 75غیرفعال - ممنوع الورود4
138087033229---- ساير 95غیرفعال - ممنوع الورود4
138187033311----آمبولانس 32غیرفعال - ممنوع الورود4
138287033319---- ساير 100غیرفعال - ممنوع الورود4
138387033321----آمبولانس 32غیرفعال - ممنوع الورود4
138487033329---- ساير 100غیرفعال - ممنوع الورود4
138587034010--- با حجم موتور پيستوني درونسوز جرقه­اي احتراقي 1500 cc و کمتر 5غیرفعال - ممنوع الورود4
138687034020--- با حجم موتور پيستوني درونسوز جرقه­اي احتراقي 1501 تا 2000 cc 25غیرفعال - ممنوع الورود4
138787034030--- با حجم موتور پيستوني درونسوز جرقه­اي احتراقي 2001 تا 2500 cc 45غیرفعال - ممنوع الورود4
138887034090--- ساير 100غیرفعال - ممنوع الورود4
138987035010--- با حجم موتور پيستوني درونسوز تراکمي احتراقي 1500 cc و کمتر 5غیرفعال - ممنوع الورود4
139087035020--- با حجم موتور پيستوني درونسوز تراکمي احتراقي 1501 تا 2000 cc 25غیرفعال - ممنوع الورود4
139187035030--- با حجم موتور پيستوني درونسوز تراکمي احتراقي 2001 تا 2500 cc 45غیرفعال - ممنوع الورود4
139287035090--- ساير 100غیرفعال - ممنوع الورود4
139387036010--- با حجم موتور پيستوني درونسوز جرقه­اي احتراقي 1500 cc و کمتر 5غیرفعال - ممنوع الورود4
139487036020--- با حجم موتور پيستوني درونسوز جرقه‌اي احتراقي 1501 تا 2000 cc 15غیرفعال - ممنوع الورود4
139587036030--- با حجم موتور پيستوني درونسوز جرقه‌اي احتراقي 2001 تا 2500 cc 35غیرفعال - ممنوع الورود4
139687036090--- ساير 95غیرفعال - ممنوع الورود4
139787037010--- با حجم موتور پيستوني درونسوز تراکمي احتراقي 1500 cc و کمتر 5غیرفعال - ممنوع الورود4
139887037020--- با حجم موتور پيستوني درونسوز تراکمي احتراقي 1501 تا 2000 cc 15غیرفعال - ممنوع الورود4
139987037030--- با حجم موتور پيستوني درونسوز تراکمي احتراقي 2001 تا 2500 cc 35غیرفعال - ممنوع الورود4
140087037090--- ساير 95غیرفعال - ممنوع الورود4
140187038000- ساير وسايل نقليه. تنها با موتور برقي براي نيروي محرکه.5غیرفعال - ممنوع الورود4
140287039000ـ ساير:55غیرفعال - ممنوع الورود4
140387042210--- كاميون مخصوص حمل بتون آماده (transport of Fresh)20غیرفعال - ممنوع الورود4
140487042310--- كاميون مخصوص حمل بتون آماده20غیرفعال - ممنوع الورود4
140587049000ـ ساير 20غیرفعال - ممنوع الورود4
140687051090ـ ـ ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
140787052000ـ كاميون‌هاي داراي دكل حفاري10غیرفعال - ممنوع الورود4
140887054000ـ كاميون‌هاي بتون‌ساز (بتونير)10غیرفعال - ممنوع الورود4
140987059010ـ ـ ـ كاميون داراي تجهيزات نصب‌شده X-Ray براي بازرسي كالا10غیرفعال - ممنوع الورود4
141087060050ـ ـ ـ شاسي موتوردار براي كشنده‌هاي جاده‌اي20غیرفعال - ممنوع الورود4
141187060090ـ ـ ـ ساير20غیرفعال - ممنوع الورود4
141287111011---- از نوع هيبريدي5غیرفعال - ممنوع الورود4
141387111012---- از نوع مورد استفاده در پيست و انواع كارتينگ5غیرفعال - ممنوع الورود4
141487111019---- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
141587111091---- از نوع هيبريدي5غیرفعال - ممنوع الورود4
141687111092---- از نوع مورد استفاده در پيست و انواع كارتينگ5غیرفعال - ممنوع الورود4
141787111099---- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
141887112011---- مخصوص استفاده در پيست و انواع كارتينگ5غیرفعال - ممنوع الورود4
141987112012---- از نوع هيبريدي5غیرفعال - ممنوع الورود4
142087112013---- از نوع انژکتوري40غیرفعال - ممنوع الورود4
142187112019---- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
142287112091---- مخصوص استفاده در پيست و انواع كارتينگ5غیرفعال - ممنوع الورود4
142387112092---- از نوع هيبريدي5غیرفعال - ممنوع الورود4
142487112093---- از نوع انژکتوري40غیرفعال - ممنوع الورود4
142587112099---- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
142687113011---- مخصوص استفاده در پيست و انواع کارتينگ5غیرفعال - ممنوع الورود4
142787113012---- از نوع هيبريدي5غیرفعال - ممنوع الورود4
142887113013---- از نوع انژکتوري40غیرفعال - ممنوع الورود4
142987113019---- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
143087113092---- از نوع هيبريدي5غیرفعال - ممنوع الورود4
143187113093---- از نوع انژکتوري40غیرفعال - ممنوع الورود4
143287113099---- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
143387114011---- مخصوص استفاده در پيست و انواع كارتينگ5غیرفعال - ممنوع الورود4
143487114012---- از نوع هيبريدي5غیرفعال - ممنوع الورود4
143587114013---- از نوع انژکتوري40غیرفعال - ممنوع الورود4
143687114019---- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
143787114092---- از نوع هيبريدي5غیرفعال - ممنوع الورود4
143887114093---- از نوع انژکتوري40غیرفعال - ممنوع الورود4
143987114099---- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
144087115011---- مخصوص استفاده در پيست و انواع كارتينگ5غیرفعال - ممنوع الورود4
144187115012---- از نوع هيبريدي5غیرفعال - ممنوع الورود4
144287115013---- از نوع انژکتوري40غیرفعال - ممنوع الورود4
144387115019---- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
144487115092---- از نوع هيبريدي5غیرفعال - ممنوع الورود4
144587115093---- از نوع انژکتوري40غیرفعال - ممنوع الورود4
144687115099---- ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
144787116010--- اسکوتر15غیرفعال - ممنوع الورود4
144887116020--- دوچرخه برقي 15غیرفعال - ممنوع الورود4
144987116030---موتور سيکلت برقي 5غیرفعال - ممنوع الورود4
145087116090--- ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
145187119000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
145289011010ـ ـ ـ قايق‌هاي تفريحي عمومي15غیرفعال - ممنوع الورود4
145389011090ـ ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
145489031000ـ قايق‌هاي قابل بادكردن40غیرفعال - ممنوع الورود4
145589039210ـ ـ ـ قايق‌هاي تفريحي ورزشي 40غیرفعال - ممنوع الورود4
145689039290ـ ـ ـ ساير40غیرفعال - ممنوع الورود4
145790041000ـ عينك آفتابي20غیرفعال - ممنوع الورود4
145890282000ـ كنتور مايعات55غیرفعال - ممنوع الورود4
145990283011ـ ـ ـ ـ الكترومكانيكي55غیرفعال - ممنوع الورود4
146090283019ـ ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
146190283021ـ ـ ـ ـ الكترومكانيكي55غیرفعال - ممنوع الورود4
146290283029ـ ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
146391011100ـ ـ فقط با نمايشگر مكانيكي5غیرفعال - ممنوع الورود4
146491011900ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
146591012100ـ ـ با كوك خودكار5غیرفعال - ممنوع الورود4
146691012900ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
146791019100ـ ـ كه با برق كار مي‌كند5غیرفعال - ممنوع الورود4
146891019900ـ ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
146991051100ـ ـ كه با نيروي برق كار مي‌كنند55غیرفعال - ممنوع الورود4
147091051900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
147191052100ـ ـ‌كه با نيروي برق كار مي‌كنند55غیرفعال - ممنوع الورود4
147291052900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
147391059100ـ ـ كه با نيروي برق كار مي‌كنند55غیرفعال - ممنوع الورود4
147491059900ـ ـ‌ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
147591111000ـ قاب از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها5غیرفعال - ممنوع الورود4
147691122000ـ قاب‌ها و قفسه‌ها20غیرفعال - ممنوع الورود4
147791131000ـ از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها:5غیرفعال - ممنوع الورود4
147891132000ـ از فلزات معمولي. حتي آبكاري شده با طلا يا نقره 5غیرفعال - ممنوع الورود4
147991139000ـ ساير15غیرفعال - ممنوع الورود4
148092011000ـ پيانو با سيم يازه عمودي55غیرفعال - ممنوع الورود4
148192012000ـ پيانو با سيم يا زه افقي55غیرفعال - ممنوع الورود4
148292019000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
148392021000ـ‌ كه با آرشه نواخته مي‌شوند55غیرفعال - ممنوع الورود4
148492029000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
148592051000ـ آلات بادي ـ برنجي55غیرفعال - ممنوع الورود4
148692059000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
148792060000آلات موسيقي ضربي (مثلاً. طبل و دهل. كسيلوفون. سنج. قاشقك. ماراكاس).55غیرفعال - ممنوع الورود4
148892071000ـ آلات شستي‌دار. غير از آكاردئون55غیرفعال - ممنوع الورود4
148992079000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
149092081000ـ جعبه موزيك55غیرفعال - ممنوع الورود4
149193070000شمشير. قمه. سرنيزه. نيزه و سلاح‌هاي همانند و اجزاء‌ و قطعات آنها و غلاف و نيام براي آنها.20غیرفعال - ممنوع الورود4
149294015200ـ ـ از خيزران (بامبو) 55غیرفعال - ممنوع الورود4
149394015300ـ ـ از درخت نخل رونده55غیرفعال - ممنوع الورود4
149494015900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
149594016100ـ ـ رويه شده55غیرفعال - ممنوع الورود4
149694016900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
149794018010ـ ـ ـ از جاجيم 40غیرفعال - ممنوع الورود4
149894033000ـ مبل‌هاي چوبي از انواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرار مي‌گيرند55غیرفعال - ممنوع الورود4
149994034000ـ مبل‌هاي چوبي از انواعي كه در آشپزخانه مورد استفاده قرار مي‌گيرند55غیرفعال - ممنوع الورود4
150094035010ـ ـ ـ مبل‌هاي صنايع دستي (خراطي. معرق. خاتم. منبت و ...)55غیرفعال - ممنوع الورود4
150194035020--- پاراوان گره چيني 55غیرفعال - ممنوع الورود4
150294035090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
150394036010ـ ـ ـ مبل‌هاي صنايع دستي (خراطي. معرق. خاتم. منبت و ...)55غیرفعال - ممنوع الورود4
150494036090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
150594037000ـ مبل‌ها از مواد پلاستيكي55غیرفعال - ممنوع الورود4
150694038200ـ ـ از خيز ران (بامبو)55غیرفعال - ممنوع الورود4
150794038300ـ ـ از درخت نخل رونده55غیرفعال - ممنوع الورود4
150894038900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
150994049010--- انواع روتختي با رودوزي سنتي 40غیرفعال - ممنوع الورود4
151094055010ـ ـ ـ فانوس بادي15غیرفعال - ممنوع الورود4
151194055020ـ ـ ـ چراغ‌هاي توري15غیرفعال - ممنوع الورود4
151295030020--- انواع عروسک 26غیرفعال - ممنوع الورود4
151395030040--- پرنده‌هاي اسباب‌بازي با برد حداکثر 100 متر و توان 5 دقيقه پرواز با دوربين يا بدون آن 10غیرفعال - ممنوع الورود4
151495042010ـ ـ ـ ميز بيليارد حتي به همراه اشياء و متفرعات استاندارد مربوطه15غیرفعال - ممنوع الورود4
151595042020ـ ـ ـ اشياء و متفرعات15غیرفعال - ممنوع الورود4
151695044000ـ كارت‌هاي بازي55غیرفعال - ممنوع الورود4
151795049010ـ ـ ـ ميز اسنوكر حتي به همراه اشياء و متفرعات استاندارد مربوطه15غیرفعال - ممنوع الورود4
151895049020ـ ـ ـ ادوات براي بازي بولينگ10غیرفعال - ممنوع الورود4
151995063210ـ ـ ـ توپ گلف5غیرفعال - ممنوع الورود4
152095081000ـ سيرك سيار و باغ وحش سيار40غیرفعال - ممنوع الورود4
152195089010ـ ـ ـ چرخ و فلک . تاب . تئاتر سيار 32غیرفعال - ممنوع الورود4
152296011000ـ عاج كار شده و اشياي از عاج26غیرفعال - ممنوع الورود4
152396019010ـ‌ ـ‌ ـ‌ اشياي دست‌ساز از استخوان. صدف. بدون نقاشي26غیرفعال - ممنوع الورود4
152496019020ـ‌ ـ‌ ـ‌ اشياي دست‌ساز از استخوان. صدف. با نقاشي26غیرفعال - ممنوع الورود4
152596019090ـ‌ ـ‌ ـ‌ ساير26غیرفعال - ممنوع الورود4
152696040000الك دستي و غربال دستي.32غیرفعال - ممنوع الورود4
152796091000ـ مداد و مدادرنگي. با مغزي داراي غلاف سخت55غیرفعال - ممنوع الورود4
152896100090ـ ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
152996131000ـ فندك جيبي. گازي. غير قابل پركردن32غیرفعال - ممنوع الورود4
153096132000ـ فندك جيبي. گازي. قابل پركردن32غیرفعال - ممنوع الورود4
153196140000پيپ‌هاي استعمال دخانيات (شامل حقه‌هاي پيپ) و چوب‌هاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه.55غیرفعال - ممنوع الورود4
153296151100ـ ـ از كائوچوي سفت يا از مواد پلاستيكي20غیرفعال - ممنوع الورود4
153396151900ـ ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
153496159000ـ ساير55غیرفعال - ممنوع الورود4
153596162000ـ پودرزن‌هاي بزرگ و كوچك براي استعمال فرآورده‌هاي آرايشي يا پاكيزگي26غیرفعال - ممنوع الورود4
153696170000فلاسك و ساير ظروف عايق حرارت با محفظه. كه عايق بودن آنها توسط خلأ تامين شده است. و همچنين اجزاء و قطعات آنها (به­استثناي شيشه‌ يدكي داخلي).40غیرفعال - ممنوع الورود4
153797019000ـ ساير5غیرفعال - ممنوع الورود4
153897020000گراور. نقش برجسته و چاپ سنگي اصلي.5غیرفعال - ممنوع الورود4
153997030000آثار اصلي مجسمه‌سازي. حجاري. از هر ماده.5غیرفعال - ممنوع الورود4
154097040000تمبر پستي يا تمبر مالياتي. علامت پستي پاكت داراي نقش تمبر كلكسيوني. لوازم‌التحرير كاغذي پستي. كاغذ تمبردار و همانند. باطل شده يا باطل نشده غير از اشيايي كه مشمول شماره 07 49 مي‌شوند.5غیرفعال - ممنوع الورود4